Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Weryfikowanie karalności osób pracujących z dziećmi

19-02-2019 Autor: Bartłomiej Żeromski

Sprawdzanie karalności osób, które mają styczność z podopiecznymi szkół i placówek oświatowych, podyktowane jest zazwyczaj troską o bezpieczeństwo i prawidłowe realizowanie zadań wychowawczych jednostek systemu oświaty. Mimo szczytnych intencji takie działanie nie zawsze jest zgodne z prawem.

 

Zodnie z art. 10 rodo przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych. W polskim porządku prawnym jednym z takich rejestrów jest Krajowy Rejestr Karny (dalej: KRK).

Zapytanie o karalność i zaświadczenie o niekaralności

Polski ustawodawca w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej: ukrk) określił katalog podmiotów, które są uprawnione do pozyskiwania z KRK informacji o karalności osoby. Jednym z nich, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ukrk, jest pracodawca w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprost w przepisach prawa przewidział również sytuacje, w których osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy powinna przedłożyć potencjalnemu pracodawcy zaświadczenie o niekaralności. Tak jest m.in. w przypadku kandydatów na stanowisko nauczyciela (art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; dalej: KN) czy wychowawców wypoczynku opisanego w art. 92a i n. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: uso) (o czym przesądza art. 92p ust. 8 uso).

Jednocześnie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Oznacza to zatem, że również obowiązek przedkładania przez kandydatów do pracy zaświadczenia o niekaralności musi wynikać wprost z przepisów tej rangi.

Mimo że cel kierowania zapytań do KRK oraz obowiązek przedkładania zaświadczenia o niekaralności są zbieżne, pracodawca nie jest uprawniony do wymiennego stosowania tych narzędzi.

Jednocześnie wskazywany czasem przez ustawodawcę wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii lub nieskazitelnego charakteru w kontekście zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji dla pracodawcy nie jest wystarczającą podstawą zarówno do kierowania do KRK zapytań dotyczących karalności, jak i wymagania od kandydata do pracy przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Oznacza to, że nie we wszystkich przypadkach możliwe jest weryfikowanie karalności osób pracujących czy mających kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Na uczelni student, w szkole praktykant

Ustawodawca w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym w brzmieniu sprzed 31 grudnia 2018 r. oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie uregulował szczegółowo kwestii dotyczących praktyk studenckich przyszłych nauczycieli oraz umów zawieranych przy okazji ich prowadzenia.

 

[...]

 

Autor jest zastępcą dyrektora Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.