Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

07-11-2018 Autor: Dominika Dörre-Kolasa

Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których m.in. zalicza dane dotyczące zdrowia. Dane te, w ślad za definicją zawartą w art. 4 ust. 15 rodo, oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

 

Powyższy zakaz przetwarzania danych osobowych, określanych jako należących do danych szczególnej kategorii, nie jest absolutny. Nie będzie miał zastosowania wówczas, gdy:

  • przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki medycznej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 9 ust. 3 rodo.

Przepisy prawa pracy

 

W związku z powyższym należy wskazać, że w przepisach prawa pracy ustawodawca nałożył na pracodawców szereg obowiązków dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) w całości poświęconego bezpieczeństwu i higienie pracy wyodrębnione zostały obowiązki pracodawcy związane z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników.

 

Zgodnie z treścią art. 229 § 4 kp pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Złamanie tego zakazu traktowane jest jako wykroczenie przeciwko prawu pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

W ramach badań profilaktycznych przeprowadzane są badania wstępne, okresowe i kontrolne. Orzeczenia lekarskie, o których mowa w tym przepisie, wydawane są przez lekarzy medycyny pracy po przeprowadzeniu badania profilaktycznego. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (§ 4a art. 229 kp).

 

Zgodnie z obowiązującą treścią § 1 art. 221 kp pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie  podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imiona rodziców;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nie ulega wątpliwości, że pozyskanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, mimo że dane te nie zostały wprost wskazane w katalogu danych, jakich może żądać pracodawca, mieści się w ramach przesłanki wyłączającej zakaz przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, jaką jest obecnie art. 9 ust. 2 lit. b rodo. Przetwarzanie takich danych jest bowiem pracodawcy niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie prawa pracy.

 

Zmiana w kp

 

W planowanej zmianie do kp, wynikającej z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/6791 należy zwrócić uwagę na zagadnienia, które wydają się niezwykle istotne dla stosowania w praktyce analizowanych przepisów.

 

W art. 221 kp dotychczas wymienione w przepisie „miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)”, podania którego pracodawca mógł żądać od kandydata do pracy, ma zostać zastąpione przez „dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie”.


[...]

Autorka jest specjalistą w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, partnerem w kancelarii Raczkowski Paruch.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.