Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Usunięcie danych kredytobiorcy

28-01-2020 Autor: Agata Witkowska
Niedoszły kredytobiorca ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez bank. Bank ma obowiązek je usunąć. W tekście przyjrzymy się przełomowemu w tym zakresie wyrokowi sądu.
 
Jeszcze do niedawna odmowna decyzja kredytowa oznaczała dla potencjalnego kredytobiorcy pogorszenie historii kredytowej. Każde zapytanie kredytowe obniża punktację scoringową w Biurze Informacji Kredytowej (dalej: BIK), a tym samym wiarygodność kredytową osoby poszukującej kredytu. Mimo braku finalizacji umowy kredytowej niedoszły klient banku najczęściej bezskutecznie domagał się usunięcia swoich danych osobowych z BIK oraz z innych bankowych baz danych. Wyrok NSA z 27 sierpnia 2019 r. (I OSK 2567/17) rozwiał wątpliwości w tym zakresie. Banki mają obowiązek usunięcia danych osobowych niedoszłych kredytobiorców.
 
Wcześniejsza praktyka bankowa
 
Nie każde zapytanie kredytowe wiąże się z finalizacją umowy kredytowej, ale każde pozostawia ślad w historii kredytowej. Do tej pory wniosek o usunięcie zapytania kredytowego na ogół spotykał się z decyzją odmowną banku. Wejście w życie rodo zdaje się nic w tym zakresie nie zmieniło. W praktyce banki zasłaniały się art. 6 ust. 1 lit. c rodo oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1994 r. – Prawo bankowe (dalej: pb), czyli celem, w jakim instytucje bankowe są upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych swoich klientów izbom gospodarczym w związku z oceną zdolności kredytowej, niezbędną do udzielenia kredytu lub pożyczki.
 
Potencjalny kredytobiorca mógł przeczytać w uzasadnieniu decyzji odmawiającej usunięcia danych, że bank ma zawartą umowę z BIK i w związku z tym dane osoby zainteresowanej mogą być przechowywane w bazach danych gospodarczych nawet przez kilka lat. Taka decyzja z reguły miała dalekosiężne skutki dla osoby poszukującej kredytu, ponieważ mogła skutecznie zamknąć drogę do skorzystania z tego rodzaju usługi w innych bankach.
 
Zmiana podejścia
 
Dotychczasowe podejście banków musi ulec zmianie. Zmianę tę wymusza niezwykle ważny wyrok NSA z 27 sierpnia 2019 r.
 
Sprawa dotyczyła wniosku kredytowego złożonego w 2014 r. za pośrednictwem strony internetowej jednego z banków. Po udostępnieniu danych osobowych wnioskodawcy do izby gospodarczej i dokonaniu weryfikacji zdolności kredytowej bank odmówił przyznania kredytu. Po otrzymaniu decyzji odmownej osoba zainteresowana (wnioskodawca kredytowy) złożyła wniosek o usunięcie zapytań kredytowych. W odpowiedzi bank uznał, że nie ma podstaw prawnych do ich usunięcia. Wyjaśnił przy tym, że przetwarza dane osobowe w związku ze złożonymi zapytaniami kredytowymi (październik 2013 r., styczeń 2014 r. oraz maj 2014 r.) i zarządzaniem klientem (styczeń 2014 r. oraz luty 2014 r.). Informacja o liczbie i częstotliwości składanych wniosków przez klienta jest z kolei istotną informacją w procesie oceny zdolności i analizy ryzyka kredytowego dokonywanej przed udzieleniem kredytu danej osobie.
 
Niedoszły kredytobiorca wniósł skargę do ówczesnego GIODO na odmowę usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez bank w zakresie złożonych trzech zapytań kredytowych. Decyzją z lutego 2016 r. GIODO nakazał bankowi usunięcie danych w zakresie objętych skargą zapytań kredytowych. Bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
GIODO utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, argumentując, że przekazanie danych osobowych przez bank nastąpiło w związku z art. 105 ust. 4 pb i dla legalności tego udostępnienia zgoda wnioskodawcy nie była wymagana. Artykuł 105 ust. 4 pb jedynie ogólnie reguluje prawo banków do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego. Nie stanowi o dopuszczalności przetwarzania danych osobowych dotyczących zapytań kredytowych. Bank nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych pozyskanych uprzednio w ramach zapytań kredytowych, po dokonaniu weryfikacji zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt.
 
[...]
 
Autorka jest radcą prawnym w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.