Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ochrona danych a prowadzenie rejestru BDO

28-01-2020 Autor: Paweł Bociąga
W ostatnich miesiącach minionego 2019 r. terminem częściej wymienianym niż rodo był skrót BDO. Konieczność wpisu do rejestru BDO zawisła jak klątwa nad przedsiębiorcami naszego kraju, a urzędy marszałkowskie przeżywały niespotykane oblężenie interesantów. Skąd to zamieszanie związane z BDO, czym jest BDO i jaki ma związek z rodo?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: uo) BDO jest bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzoną w systemie teleinformatycznym1. BDO pozwala na zbieranie i zarządzanie informacjami, które dotyczą szeroko rozumianej gospodarki odpadami, a jednocześnie ma umożliwić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
 
Z kolei rejestr-BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 
BDO nie jest nowym rozwiązaniem prawnym. Rejestr BDO został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Jego nagła „popularność” wynika natomiast z faktu, że od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru są zobowiązani prowadzić w nim ewidencję i sprawozdawczość odpadów w formie elektronicznej. Po tej dacie wniosek o wpis do rejestru BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego. Tak skonstruowany system elektroniczny ma przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występowały w sektorze gospodarowania odpadami.
 
Zamieszanie związane z BDO jest spowodowane tym, że do końca 2019 r. podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami, były zobowiązane do dokonania wpisu w rejestrze. Biorąc pod uwagę, że BDO jest prowadzona przez marszałków województw, podatnicy objęci obowiązkiem rejestracji powinni dopełnić w odpowiednim terminie formalności związane z rejestracją, składając wniosek o wpis do rejestru-BDO we właściwym, ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, urzędzie marszałkowskim. Powszechna mobilizacja spowodowana była również tym, że podatnikom, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji, grożą kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny. Od takich podatników odpady nie będą odbierane, bo podatnicy ci nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu wykorzystywana, nie będzie już miała zastosowania.
 
Kto jest objęty obowiązkiem wpisu do BDO
 
Obowiązkiem wpisu do rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
 
W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane. W konsekwencji pojawiających się wątpliwości w tym zakresie wypowiedziało się Ministerstwo Klimatu, wydając komunikat dotyczący stosowania art. 50 uo w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Z jego treści wynika, że odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (jeśli nie wytwarzają odpadów medycznych w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych2.
 
Wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi, w ramach których powstają odpady, muszą znaleźć się w rejestrze-BDO. W tekście skupimy się na tych przedsiębiorcach, których dane osobowe znajdą się w rejestrze, a więc podatnikach będących osobami fizycznymi. Istotne jest ustalenie, jakiego rodzaju dane osobowe znajdą się w rejestrze i kto oraz w jakim zakresie będzie miał do nich dostęp.
 
Kto prowadzi rejestr i co w nim umieszcza?
 
Wpisu do rejestru na wniosek oraz z urzędu (w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
 
Marszałek województwa prowadzi i aktualizuje BDO, w tym rejestr, przetwarza dane i informacje gromadzone w BDO, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zachowując zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Marszałkowie województw, w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO, przetwarzają dane osobowe i są administratorami tych danych.
 
[...]
 
Autor jest radcą prawnym, specjalizuje się w  prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z  kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję IOD
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.