Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

ADO w loteriach promocyjnych i audioteksowych

19-02-2019 Autor: Kamila Ługowska

Po wejściu w życie przepisów rodo na rynku usług marketingowych, w tym usług polegających na urządzaniu loterii promocyjnych i audioteksowych, istnieją sprzeczne opinie co do tego, który podmiot jest ADO uczestników gry, a który procesorem. Czy administratorem jest zleceniobiorca, czyli agencja marketingowa, czy zleceniodawca, czyli podmiot zlecający agencji zorganizowanie loterii?

 

Aby zrozumieć istotę problemu i móc odpowiedzieć na pytanie, kto w świetle rodo jest administratorem danych osobowych (dalej: ADO, administrator) uczestników loterii promocyjnych i audioteksowych, niezbędne jest zrozumienie regulacji dotyczących tego typu akcji marketingowych oraz ich mechanizmów. Co istotne, tego typu przedsięwzięcia jako jedyne są szczegółowo uregulowane prawnie z uwagi na to, że z powodu elementu losowości są traktowane jako gry hazardowe.

Loteria promocyjna i audioteksowa

Urządzanie loterii promocyjnych i loterii audioteksowych podlega reżimowi ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 165 ze zm.; dalej: ugh). Ustawa i akty wykonawcze określają warunki urządzenia gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie. Obie loterie są kwalifikowane jako gry hazardowe, gry losowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ugh grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Element losowości wygranej decyduje o tym, że akcja marketingowa jest loterią, a nie konkursem lub innym rodzajem akcji marketingowej.

Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie bierze się udział w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 10 ugh).

Loteria audioteksowa to gra losowa, w której uczestniczy się poprzez:

  • odpłatne połączenie telefoniczne;
  • wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej (art. 2 ust. 1 pkt 11 ugh).

W akcjach marketingowych, które polegają na promowaniu konkretnych produktów lub usług, w przypadku akcji typu loterie audioteksowe uczestnik zgłasza się do udziału poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS), natomiast warunkiem zgłoszenia do loterii i wzięcia udziału w grze, podobnie jak w przypadku loterii promocyjnych, jest dokonanie zakupu promocyjnego, a organizator oferuje laureatom nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Obowiązki organizatora loterii promocyjnej i loterii audioteksowej

Organizator loterii ma szereg obowiązków wynikających z ugh i przepisów wykonawczych. Są to obowiązki związane z uzyskaniem zezwolenia na urządzenie loterii oraz szereg obowiązków sprawozdawczych i obowiązki podatkowe. Omówienie wszystkich tych obowiązków nie jest przedmiotem tego wywodu, jednak ma znaczenie o tyle, że obowiązki te ciążą na organizatorze loterii, a do wykonania niektórych z nich niezbędne jest pozyskanie przez organizatora danych osobowych uczestników loterii, w tym jej laureatów.

Do najistotniejszych obowiązków organizatora loterii należy uzyskanie zezwolenia na urządzenie konkretnej loterii. Nie jest to zezwolenie na stałe prowadzenie określonej działalności gospodarczej polegającej na organizacji tego typu akcji promocyjnych, jest to jednostkowe zezwolenie na urządzenie konkretnej loterii, udzielane każdorazowo na wniosek organizatora loterii. Ustawodawca w art. 39 i art. 39a ugh określa elementy takiego wniosku. Zezwolenie przybiera formę decyzji administracyjnej, wydawanej przez organ administracji skarbowej (właściwy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej), elementem składowym decyzji jest regulamin gry zatwierdzony przez ten organ. Samo zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej obejmuje: nazwę podmiotu urządzającego loterię, nazwę loterii, nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię, obszar, na którym loteria będzie urządzana, czas urządzania loterii, nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności (art. 46 ugh).

Podstawą do wydania zezwolenia jest projekt regulaminu przygotowany przez organizatora. Elementy regulaminu określa art. 61 ust. 3 ugh. Regulamin powinien zawierać m.in. nazwę podmiotu urządzającego grę. To dla tego podmiotu wskazanego w regulaminie wydawana jest decyzja administracyjna zezwalająca na organizację loterii i to ten właśnie podmiot decyduje w regulaminie o tym, jakie dane osobowe uczestników loterii są mu potrzebne do tego, aby:

  • przyjąć zgłoszenia uczestników do loterii;
  • wyłonić laureatów w loterii;
  • wydać nagrody laureatom;
  • dopełnić obowiązków sprawozdawczych i podatkowych.

[...]

 

Autorka jest radcą prawnym; zajmuje się obsługą prawną agencji marketingowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.