Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Czy pomoc społeczna wymaga zawarcia umowy powierzenia?

19-02-2019 Autor: Agnieszka Kozłowska

Współpraca placówek oświatowych i ośrodków pomocy społecznej przy zapewnianiu dożywiania wywołuje wątpliwości dotyczące stosowania rodo. Na czoło wysuwają się umowy powierzenia przetwarzania, co zapewne wpisuje się w trend wszechobecnych powierzeń. Analizujemy, czy potrzebnie.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zapewnienie prawa do posiłku, w tym dożywianie dzieci i młodzieży, to jedno z wielu zadań realizowanych przez organy administracji publicznej, podejmowanych ze względu na obowiązek działania względem najsłabszych członków społeczności. A więc jest to praktyczny przykład sytuacji, w której państwo, pełniąc określone funkcje i korzystając z przyznanych prerogatyw, nakazuje podmiotom określone działania.

Rada Ministrów uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 r. przyjęła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (Monitor Polski poz. 1007), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. (kolejna edycja). Sam program został podzielony na 3 moduły:

  • dla dzieci i młodzieży;
  • dla osób dorosłych;
  • organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Oczywiście może się wydawać, że niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o formalne warunki realizacji tego programu, jednakże nie można pominąć faktu, że przepisy rodo wymagają od nas ponownego zastanowienia się nad kwestią podstawy prawnej działań i przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych realizatorów programu, zwłaszcza w przypadku najmłodszej grupy beneficjentów, a więc dzieci i młodzieży.

Podobnie jak to miało miejsce przy okazji realizacji programów w latach ubiegłych, przywołaną uchwałą określono podmioty realizujące program w systemie pomocy społecznej. Koordynatorem programu na szczeblu gminy pozostał nadal wójt (burmistrz, prezydent miasta). Natomiast sam program w gminie podlega realizacji przez samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy.

Realizacja wsparcia

Do zadań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, oprócz koordynacji programu i wymaganej sprawozdawczości, należy również przyzwanie pomocy za pośrednictwem kierowników ośrodków pomocy społecznej. Wsparcie jest udzielane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W takich sytuacjach przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Administratorzy

Zgodnie z art. 4 pkt 7 rodo „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie UE lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie UE lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

[...]

 

Autorka jest IOD w Urzędzie Miasta Łodzi, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.