Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Rejestr czynności przetwarzania danych w oświacie

19-02-2019 Autor: Magdalena Czaplińska

Dokumentem posiadającym walor indywidualności przypisany danej organizacji ma być z założenia rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Powinien być dostosowany do struktury każdej placówki, w tym oświatowej i odbywających się w niej procesów przetwarzania danych.

 

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (dalej: RCPD) stanowi formę ewidencjonowania czynności przetwarzania danych i odgrywa rolę mapy procesów przetwarzania danych. Celem jego prowadzenia pozostaje zasadniczo wykazywanie zgodności z rodo, co wprost wynika z motywu 82 preambuły rodo. Jest jednym z podstawowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności. Użytecznie zaprojektowany rejestr obrazuje nie tylko kategorie danych osobowych przetwarzanych w organizacji, ale i pozwala na przypisanie konkretnym pracownikom zakresu przetwarzanych przez nich danych oraz ich roli w tym przetwarzaniu.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych na przykładzie placówek oświatowych odbywa się przede wszystkim dla realizacji obowiązków prawnych oraz zadań określonych w przepisach prawa, a w szczególności w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • rozporządzeniach wydanych na podstawie tych ustaw.

W placówkach oświatowych w znacznej większości podstawą przetwarzania danych osobowych będzie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zakres zadań placówki oświatowej, jaką jest np. szkoła, definiują poniższe obszary obowiązków ustawowych:

 • zapewnienie nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów;
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia i ramowych planów nauczania;
 • realizacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

W każdym z wyszczególnionych obszarów działalności szkoła, podejmując aktywność, rozpoczyna operacje przetwarzania danych osobowych. Działania wykonawcze na danych osobowych w tym zakresie będą mogły dotyczyć takich procesów, jak:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • wykonywanie obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;
 • rozliczenia płacowo-kadrowe w zakresie ewidencji czasu pracy;
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją pracy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją nauczania, wychowania i opieki w szkole;
 • proces awansu zawodowego;

 

[...]

 

Autorka jest radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.