Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Monitoring w placówkach oświatowych

19-02-2019 Autor: Tomasz Cygan

Spośród przepisów wprowadzonych do polskiego porządku prawnego przy okazji uchwalenia, wejścia w życie, a następnie rozpoczęcia stosowania rodo największe znaczenie należy przyznać regulacjom dotyczącym monitoringu. Wpływ na to ma z jednej strony masowa praktyka stosowania tego typu rozwiązań, a z drugiej strony wątpliwości dotyczące brzmienia tych regulacji, a także ich dość (zbytnio?) sformalizowany charakter.

 

Stosowanie monitoringu wizyjnego oraz przetwarzanie unikalnych cech w postaci wizerunku zyskało na tyle dużą popularność, że wymusiło podjęcie stosownych działań legislacyjnych na polskim ustawodawcy. Uchwalona w tym celu regulacja sprawia jednak wrażenie zbyt sformalizowanej, nakładając na dyrektorów szkół i placówek oświatowych stosunkowo liczne obowiązki o charakterze konsultacyjnym.

Przepisy dotyczące monitoringu

Polski ustawodawca, ustalając krótki okres vacatio legis w zakresie przepisów dotyczących monitoringu nie przewidział żadnych przepisów przejściowych dostosowujących monitoring i funkcjonujących przed 25 maja 2018 r. do nowych wymagań wynikających z przepisów, które tego dnia weszły w życie. Z tym dniem zaczęły obowiązywać regulacje prawne w zakresie korzystania z monitoringu wizyjnego oraz innych form monitoringu w relacjach pracodawca – pracownik, ale także wprowadzono przepisy dotyczące monitoringu do przepisów:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1875 i 2231 oraz z 2018 r., poz. 130 ze zm.);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1868 oraz z 2018 r., poz. 995 ze zm.);
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 996 ze zm.; dalej: pr. ośw.);
  • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1182 ze zm.).

Dodatkowo w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 planowane jest wprowadzenie regulacji dotyczących obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń, oraz w których są udzielane świadczenia zdrowotne, oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

Co istotne, we wszystkich wskazanych powyżej obszarach monitoring funkcjonował od dawna na podstawie praktyki wzbogaconej o interpretacje wydane jeszcze przez GIODO oraz stosunkowo liczne orzeczenia sądowe. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w swoich wytycznych dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach opublikowanych w marcu 2017 r. wskazał m.in., że „w przypadkach nieuregulowanych przez przepisy szczególne, jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, należy wskazać przesłankę legalności określoną w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, uznając za prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem” (s. 10).

Analiza przepisu

Regulacje dotyczące monitoringu w placówkach oświatowych zawierają elementy o charakterze podmiotowym, przedmiotowym, terytorialnym, czasowym oraz proceduralnym. Jednak już na wstępie należy zauważyć, że stosowanie monitoringu w tych organizacjach nie jest obligatoryjne. Ustawodawca w art. 108a pr. ośw. posługuje się trybem warunkowym, przyznając taką możliwość i to jedynie w przypadku, gdy jego stosowanie okaże się niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia. Takie ukształtowanie celów stosowania monitoringu oraz wprowadzenie de iure fakultatywnego jego stosowania pozostaje zbieżne z przytoczonym poglądem GIODO w zakresie podstaw prawnych jego stosowania. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników placówki edukacyjno-szkoleniowej. Wydaje się jednak, że w niektórych sytuacjach to założenie może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której jakość wykonywanej pracy będzie się wprost przekładała na bezpieczeństwo uczniów i pracowników lub ochronę mienia.

Należy również rozważyć, komu przysługuje status prawny administratora. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 7 rodo „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

[...]
 

Autor jest adwokatem, doświadczonym konsultantem i wykładowcą, autorem publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, współautorem bloga poświęconego ochronie danych osobowych, audytorem wewnętrznym normy ISO/IEC 27001:2014-12.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.