Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
 

Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz, Agata Cisowska, Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Informacje o pracownikach – jawne?

23-02-2018 Autor: Agnieszka Piskorz-Ryń

Zakres dostępu do informacji o pracownikach, zatrudnionych w podmiotach publicznych, nie został w sposób wyraźny ukształtowany w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 

Do spółki z o.o. (dalej: spółka) wpłynął wniosek o dostęp do informacji publicznej. Z kontekstu wynika, że ta właśnie spółka ma charakter komunalny i ze względu na sposób jej finansowania jest zobowiązana do udzielenia informacji publicznej. Wniosek składał się z kilku pytań, na które Wnioskodawczyni nie otrzymała odpowiedzi, w wyniku czego wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Łodzi skargę na bezczynność. Sąd w wyroku z 28 sierpnia 2015 r. (II SAB/Łd 129/15) uznał skargę za częściowo zasadną i zobowiązał spółkę do załatwienia wniosku w części. Natomiast w zakresie listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, którzy nie pełnią funkcji publicznych, skargę oddalił.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że listy pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych z pracownikami, którzy nie pełnią funkcji publicznych, nie stanowią informacji publicznej i w tej materii zasadnie odmówiono wydania tych danych w formie zwykłego pisma. W ocenie sądu wolą ustawodawcy jest ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, a wyjątek odnosi się tylko do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), dalej: udip.

Jeżeli pracownik jest wykluczony z kręgu osób pełniących funkcje publiczne, jego praca ma charakter usługowy lub techniczny, to przysługuje mu ochrona prywatności. Informacja taka nie ma waloru publicznej i nie podlega obowiązkowi udostępnienia w trybie analizowanej udip.

Zarzuty kasacji

Skargę kasacyjną od tego wyroku złożyło Stowarzyszenie, zaskarżając go w tym zakresie, w jakim Wnioskodawczyni nie otrzymała informacji, zarzucając mu naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 5 ust. 2 udip. Sąd pierwszej instancji w ocenie Stowarzyszenia nietrafnie przyjął, że przepis ten uniemożliwia podanie do publicznej wiadomości listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ponieważ udostępnienie informacji publicznej może dotyczyć tylko i wyłącznie osób pełniących funkcje publiczne. Stowarzyszenie skarżące kasacyjnie podniosło, że osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych w Spółce otrzymują wynagrodzenie z jej majątku, który jest majątkiem publicznym, i z tego względu lista takich osób powinna stanowić informację publiczną. Skargę kasacyjną rozpatrzył Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) i 19 września 2017 r. wydał wyrok (I OSK 3365/15).

Stanowisko NSA

Stowarzyszenie w skardze kasacyjnej twierdziło, że żądana lista jest informacją publiczną, jednak w skardze nie zarzuciło naruszenia art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i d udip, co uczyniło, w ocenie NSA, skargę kasacyjną bezskuteczną. W skardze w ramach naruszenia prawa materialnego został postawiony jedynie zarzut naruszenia art. 5 ust. 2 udip, który to przepis reguluje ograniczenie prawa do informacji publicznej m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej i wyjątki, których to ograniczenie dotyczy. Udip, w tym art. 5 ust. 2, ma zastosowanie tylko w sytuacji uznania żądanej informacji za publiczną stosownie do treści art. 1 ust. 1 i art. 6 udip.

Sąd pierwszej instancji uznał, że listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne nie są informacją publiczną, zatem w sprawie nie miał zastosowania art. 5 ust. 2 udip. Uważna analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku prowadzi do wniosku, że sąd pierwszej instancji przywołał art. 5 ust. 2 udip na wzmocnienie argumentacji, przemawiającej przeciwko uznaniu listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne za informację publiczną. Wynikało to z konieczności oddzielenia informacji publicznych dotyczących spisu umów z kontrahentami i skanów umów z członkami zarządu i Rady Nadzorczej oraz skanów umów menadżerskich jako dotyczących osób pełniących funkcje publiczne od informacji niepublicznych. W tych okolicznościach podważanie niepublicznego charakteru listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, w sytuacji niezarzucenia naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 1 ust. 1 i art. 6 udip czyni zarzut naruszenia art. 5 ust. 2 udip nietrafnym.

Błąd skargi

NSA, jako sąd drugiej instancji, rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, wyznaczonych przez przyjęte w niej podstawy, określające zarówno rodzaj zarzucanego zaskarżonemu orzeczeniu naruszenia prawa, jak i jego zakres. Z urzędu bierze on pod rozwagę wyłącznie nieważność postępowania, która w rozpoznawanej sprawie nie zachodzi. Ze względu na niepowołanie się w opisywanej sprawie przez Stowarzyszenie w skardze kasacyjnej na naruszenie art. 1 ust. 1 i art. 6 udip uniemożliwiono de facto sądowi zbadanie, czy w ocenie NSA listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne są informacją publiczną.

Ze względu na nieprawidłowe postawienie zarzutu w skardze kasacyjnej przez Stowarzyszenie sąd nie miał możliwości badania meritum sprawy. Skarga kasacyjna to sformalizowany środek zaskarżenia. Sąd jest związany postawionymi w skardze zarzutami.

[...]

 

Autorka jest doktorem prawa, adiunktem w  Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.