Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgoda rodzica na profilowanie aktywności dziecka w internecie

21-02-2017 Autor: Przemysław Polański

Rozważając ochronę przetwarzania danych osobowych, nie możemy zapomnieć o problemie aktywności dzieci w sieci internetowej. Jak polskie prawo reguluje tę kwestię, co się zmieni po zmianie przepisów?

 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo) w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat – za jego zgodą. W prawie UE oznacza to wszelkie usługi świadczone za wynagrodzeniem, drogą elektroniczną, na odległość i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. Przykładowo zamówienie książki albo gry przez internet, ale także np. hosting stron internetowych. Dopuszczalne jest stosowanie metod pozyskiwania zgody w postaci checkboxów na stronach internetowych wobec 16-latków i osób starszych.

 

Granice wieku

 

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Prawodawca unijny umożliwił państwom członkowskim obniżenie tej granicy do co najmniej 13 lat. Za obniżeniem granicy wiekowej do tego poziomu przemawia w Polsce fakt, że 13-latek ma już ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 380) – dalej: kc. Z drugiej strony, przepisy rodo wyraźnie stwierdzają, że omawiana regulacja nie wpływa na ogólne przepisy prawa umów państw członkowskich, takie jak przepisy o ważności, zawieraniu lub skutkach umowy wobec dziecka. Kwestie te należy jasno rozdzielać i nie łączyć skutków prawnych wyrażenia zgody na obszarze prawa publicznego ze skutkami w sferze oddziaływania prawa cywilnego.

Bez względu na to, czy pozostawimy granicę 16 lat, czy ją obniżymy do 13 lat, i tak musimy określić wiek osoby korzystającej ze stron internetowych. Co więcej, musimy również rozważyć, w jaki sposób należy pozyskać i utrwalić zgodę wyrażoną przez rodzica albo opiekuna dziecka. Prawodawca unijny stwierdza jedynie, że w takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

Twórcy rodo nie rozwinęli bliżej zagadnienia dostępnej technologii weryfikacyjnej w motywach preambuły. Nie jest bowiem jasne, czy umieszczenie interaktywnych pól formularza z treścią np. „wyrażam zgodę jako rodzic albo opiekun na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów marketingu bezpośredniego” wraz z danymi osobowymi rodzica można uznać za rozsądne działania weryfikacyjne. Tym bardziej że prowadzi ono do konieczności przetwarzania kolejnych danych osobowych, a trudno dziś wskazać inny sposób pozyskiwania zgód rodzica. Być może nadejdzie wreszcie czas na upowszechnienie wykorzystania podpisu cyfrowego przez rodziców.

[...]

Autor jest radcą prawnym i informatykiem, profesorem nadzwyczajnym Akademii Leona Koźmińskiego, Prezesem Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, ekspertem Ministerstwa Cyfryzacji.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.