Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Jak stosować przepisy?

21-02-2017 Autor: Arleta Nerka

Informacja o wynagrodzeniu pracownika organizacji związkowej – udostępniać czy nie? Czy ABI może być radca prawny? Nasi eksperci odpowiadają na pytania dotyczące realizacji prawnych wymogów ochrony danych.

 

Kiedy pracodawca udostępnia informację o wynagrodzeniu pracownika organizacji związkowej?

Odpowiada: Arleta Nerka

 

Informacje o wynagrodzeniu za pracę pracownika są elementem treści indywidualnego stosunku pracy. Omawiamy sytuacje, w których pracodawca ich udziela.

Pracownik i pracodawca mają obowiązek ustalenia w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej: kp), co koresponduje z odpłatnym charakterem stosunku pracy (art. 22 § 1 kp). Przedmiotowe informacje są objęte ochroną prawną jako dane osobowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: uodo) oraz jako dobro osobiste na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc).

Zasadniczo przekazywanie danych osobowych pracowników związkom zawodowym może być obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisu prawa pracy bądź realizowanym na żądanie organizacji związkowej legitymującej się podstawą prawną. Jeśli żądanie związku zawodowego nie będzie miało oparcia w przepisie prawa, wówczas ocena możliwości udostępnienia takich danych przez pracodawcę powinna nastąpić na podstawie uodo.

W dostępie do danych osobowych pracownika, będących w dyspozycji pracodawcy, organizacja związkowa będzie podlegała takim samym ograniczeniom jak każdy inny podmiot, który ma zamiar uzyskać dane osobowe pracowników, przetwarzane przez pracodawcę. Organizacja związkowa może skorzystać z art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: uzz). Na żądanie związku zawodowego pracodawca jest zobowiązany udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Organizacja związkowa nie ma obowiązku uzasadniania żądania udostępnienia określonych informacji i tego, czemu mają one służyć1. Pracodawca, który odmawia udzielenia żądanych przez związek informacji, musi liczyć się z tym, że naraża się na odpowiedzialność w trybie art. 35 ust. 1 pkt 2 uzz.

Na podstawie art. 28 uzz pracodawca ma obowiązek udzielić związkowi zawodowemu informacji dotyczących zasad wynagradzania, czyli informacji o wysokości funduszu płac i jego strukturze, przesłankach i wysokości kształtowania wynagrodzenia ogółu pracowników lub określonej grupy zawodowej itp. Nie może natomiast udzielać bez ich zgody informacji o wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

Udzielane informacje powinny mieć charakter ogólny. Ujawnienie informacji odnoszących się do konkretnego pracownika bez jego zgody może naruszać sferę prywatności i w konsekwencji zostać zakwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych.

Informacje przekazane przez pracodawcę nie mogą zawierać danych dotyczących statusu konkretnego pracownika. Uzyskanie takich informacji nie może nastąpić w sposób pośredni (np. przez żądanie ujawnienia kwot przeznaczonych na wynagrodzenia dla informatyków, gdy zatrudnione na tym stanowisku są tylko jedna lub dwie osoby). Pracodawca na podstawie art. 28 uzz jest zobowiązany udzielić informacji o wysokości funduszu płac, jego strukturze, przesłankach i wysokości kształtowania wynagrodzenia ogółu pracowników lub określonej grupy zawodowej. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego2.

Pracodawca może być zobowiązany do ujawnienia wysokości indywidualnego wynagrodzenia pracownika w związku z kontrolowaniem przez organizację związkową przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu w sferze płac, zwłaszcza przestrzegania art. 183c kp, który statuuje prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. O ile trudno dopuścić do sytuacji, w której pracodawca miałby udostępnić informacje o wynagrodzeniu wszystkich pracowników, to w przypadku złożenia stosownego wniosku przez pracownika, który czuje się dyskryminowany w zakresie wynagrodzenia za pracę, organizacja związkowa na podstawie art. 26 pkt 3 uzz w zw. z art. 183c kp może żądać od pracodawcy informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika (pracowników) zatrudnionego przy wykonywaniu jednakowej pracy lub pracy o jednakowej wartości. W tym wypadku dodatkowo za udzieleniem informacji przemawia co najmniej usprawiedliwiony interes konkretnego pracownika3.

[...]

 

Autorka jest doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Prawa Pracy ALK.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.