Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Odmowa przesłania listy osób

21-01-2021 Autor: Magdalena Rycak

Warszawa, dnia …………………………


Wzór odpowiedzi odmownej pracodawcy na pismo zakładowej organizacji związkowej o przesłanie listy osób, z którymi spółka rozwiązała umowy o pracę w trybie porozumień w ramach Programu Dobrowolnych Odejść*

 

„Spółka”, „Pracodawca”
Sz.P. ……………………………..
Działając w imieniu Spółki w odpowiedzi na wniosek zawarty w piśmie z dnia ................. o przesłanie listy osób, z którymi Spółka rozwiązała umowy o pracę w trybie porozumień w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, z przykrością odmawiam przekazania Państwu ww. informacji.


Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych Pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących:
1. warunków pracy i zasad wynagradzania;
2. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
3. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
4. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

 

Pracodawca nie jest zobowiązany do przekazywania stronie społecznej informacji, które nie są niezbędne do prowadzenia przez nią działalności. Informacje, o które wnioskuje związek zawodowy, mogą być udostępnione bezpośrednio przez jego członków.

 

Dodatkowo na Pracodawcy jako administratorze danych osobowych pracowników ciążą określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo) obowiązki.

 

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt b rodo dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Oznacza to, że Pracodawca nie może udostępniać danych osobowych pracowników w sposób sprzeczny z celami, w jakich je zgromadził, np. przekazując podmiotom trzecim.

 

Pracodawca w oparciu o art. 15 ust. 1 rodo jest jedynie zobowiązany do umożliwienia uzyskania dostępu do danych osobowych osobie, której te dane dotyczą.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 rodo przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:


a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


Żądanie przez Państwa Związek Zawodowy udostępnienia przez Pracodawcę imiennej listy pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy na podstawie porozumienia stron w oparciu o Program Dobrowolnych Odejść nie spełnia żadnej z ww. przesłanek, tym bardziej że z Programu Dobrowolnych Odejść mogli skorzystać także pracownicy, którzy nie są członkami Państwa Związku Zawodowego lub mogą być członkami innego związku zawodowego, a zatem osoby nieobjęte obroną Państwa Związku w sprawach indywidualnych.


* Wzór opracowany przez prawników Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.