Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Umowy z jednostkami medycyny pracy

07-11-2018 Autor: Paulina Dawidczyk

W czasie trwania stosunku pracy pracodawca niejednokrotnie udostępnia dane swoich pracowników innym podmiotom w celu realizacji przez nie ich uprawnień bądź w związku z oferowaniem przez nie na rzecz pracodawcy oraz jego pracowników pewnych usług. W każdej takiej sytuacji pracodawca musi mieć podstawę prawną zarówno do udostępnienia danych pracownika, jak i żądania ich od innego podmiotu.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 917 ze zm.; dalej: kp) zobowiązuje pracodawcę do kierowania pracowników na badania profilaktyczne i przechowywania wydanych na ich podstawie orzeczeń. Kwestię sposobu kierowania pracownika na te badania regulują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1155 ze zm.; dalej: usmp), które stanowią, że są one wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Umowy tej, co niestety w praktyce się zdarza, nie należy mylić z umową powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w art. 28 rodo.

Kierowanie na badania profilaktyczne obowiązkiem pracodawcy

Zgodnie z postanowieniami kp pracodawca wydaje skierowanie, na podstawie którego przeprowadza się wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie (zwane łącznie badaniami profilaktycznymi) i zobowiązany jest do przechowywania orzeczeń wydanych na ich podstawie. Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy (pracodawca ponosi również inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy) – art. 229 kp.

Ustawodawca w kp zobowiązuje zatem pracodawcę do kierowania pracowników na badania profilaktyczne, ale nie reguluje, w jaki sposób pracodawca ma to robić. Kwestię tę precyzują przepisy usmp, stanowiąc, że badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot zobowiązany do ich zapewnienia (pracodawcę) z podstawową jednostką służby medycyny pracy (podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi) – art. 12 usmp.

Zadania podstawowej jednostki służby medycyny pracy

Zadania podstawowej jednostki medycyny pracy, w związku z realizacją których podmiot ten w sposób oczywisty musi decydować o celach i sposobach przetwarzania przekazanych mu przez pracodawców danych, regulują zarówno przepisy usmp, jak i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kp.

Stosownie do tych regulacji po przeprowadzonym badaniu profilaktycznym lekarz je przeprowadzający dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia, a następnie wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy. Do przechowywania dokumentacji badań profilaktycznych stosuje się  odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej oraz w dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych są objęte tajemnicą zawodową i służbową i mogą być udostępniane wyłącznie osobie wyznaczonej przez kierownika wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, uprawnionej do wykonywania kontroli, oraz jednostce badawczo-rozwojowej i jednostce organizacyjnej uczelni medycznej, prowadzącej działalność w dziedzinie medycyny pracy. Pracodawca, na podstawie kp, zobowiązany jest do przechowywania jedynie orzeczeń wydanych na podstawie badań lekarskich i nie ma dostępu do dokumentacji medycznej pracownika.

Podsumowując, zgodnie z kp pracownicy muszą być kierowani przez pracodawcę na badania profilaktyczne. Realizacja tego obowiązku odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a podmiotem leczniczym, ale zasady funkcjonowania podstawowej jednostki służby medycyny pracy zostały szczegółowo uregulowane w odrębnych przepisach prawa. Należy zatem podkreślić, że na pracodawcy ciąży obowiązek poddania pracowników badaniom profilaktycznym, ale już poza jego kompetencją są zarówno kwestie samego świadczenia tej usługi, jak i zasady postępowania np. z dokumentacją tworzoną w wyniku jej świadczenia.

Oddzielni administratorzy

Pracodawca i podstawowa jednostka służby medycyny pracy, będąc w takiej relacji, działają niezależnie od siebie (każdy z nich samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych). A zatem powinni być traktowani jak oddzielni administratorzy. W związku z tym w tej sytuacji nie mamy do czynienia z instytucją powierzenia przetwarzania danych uregulowaną w art. 28 rodo.

W analizowanym przypadku przesłanką legalizującą udostępnienie danych osobowych (tzw. zwykłych) pracowników przez pracodawcę podstawowej jednostce służby medycyny pracy jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (pracodawcy), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rodo. Podstawowa jednostka służby medycyny pracy uprawniona jest natomiast do przetwarzania danych o stanie zdrowia pracowników na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h rodo, tj. do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 tego przepisu.

[...]

Autorka jest dyrektorem Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.