Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ujawnianie danych

07-11-2018 Autor: Kinga Wójcik-Prządka, Agnieszka Kozłowska

Czy prawo do bycia zapomnianym obowiązuje wszystkich, a co z sektorem publicznym? Kiedy można skorzystać z baz dostępnych w Rejestrze z dostępem ograniczonym, a kiedy w Rejestrze publicznym dostępnym dla wszystkich?

 

Rejestry dostępu
Odpowiada: Kinga Wójcik-Prządka

 

Czy rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający się na opiekuna wycieczki przedszkolnej powinien zostać sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym? 

 

Udział rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wycieczkach organizowanych przez placówkę oświatową (przede wszystkim przedszkola i najmłodsze klasy szkół podstawowych) był i jest stosowaną od „zawsze” praktyką, mającą na celu wsparcie kadry przedszkolnej w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas podróży i w trakcie wycieczki: do kina, teatru, muzeum, gdziekolwiek poza teren placówki. Z uwagi na często niewystarczającą liczbę pracowników przedszkola, którzy powinni swoje zadania opiekuńcze spełniać bez szkody dla pozostałej grupy dzieci, która zostaje w placówce, rodzic dysponujący chęcią i wolnym czasem jest na wagę złota. Jednakże chęć i wolny czas, a także sam fakt bycia rodzicem lub opiekunem prawnym jednego z dzieci uczestniczących w wycieczce poza teren placówki od jakiegoś czasu nie stanowi jedynych przesłanek umożliwiających udział rodzica lub opiekuna prawnego w wycieczce przedszkolnej w roli opiekuna grupy.

Od 1 października 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 405 ze zm.: dalej: upzp). Ustawodawca w przepisach upzp określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające tego typu przestępstwom, a na mocy art. 4 ust. 1 upzp został utworzony Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (dalej: Rejestr) złożony z dwóch oddzielnych baz:

  • Rejestru z dostępem ograniczonym;
  • Rejestru publicznego dostępnego dla wszystkich.

W Rejestrach znajdują się dane m.in. o osobach, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wymienione w rozdziale XXV Kodeksu karnego (z pewnymi wyłączeniami), przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowania karne o te przestępstwa lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Dane z Rejestru publicznego dostępne są bez ograniczeń i zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast Rejestr z dostępem ograniczonym, zawierający szerszy zakres danych dostępny jest dla określonej grupy uprawnionych odbiorców, m.in. dla sądów w związku z prowadzonym postępowaniem, prokuratorów i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań karnych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, Policji i służb specjalnych w zakresie, w jakim to konieczne do wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie, pracodawców – przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby zgromadzone są w Rejestrze, oraz innych organizatorów – przed dopuszczeniem osoby do działalności, o której mowa w odniesieniu do pracodawców.

Ustawa nakłada na pracodawców i innych organizatorów obowiązek w zakresie uzyskania informacji, czy dane osoby chcącej nawiązać stosunek pracy lub zostać dopuszczoną do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi zgromadzone są w Rejestrze jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z małoletnimi (art. 21 ust. 1 upzp). Aktualnie zabronione jest dopuszczenie do pracy lub innej działalności w zakresie związanym z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi, bez uzyskania informacji z Rejestru z ograniczonym dostępem. Zgodnie z art. 23 ust. 2 upzp, kto dopuści do pracy lub do innej działalności związanej z małoletnimi, o której mowa w upzp, bez uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

I w tym miejscu pojawiają się wątpliwości odnośnie do roli rodzica lub opiekuna prawnego (a czasem po prostu innej osoby z rodziny) jako opiekuna grupy dzieci podczas wycieczki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Nie jest to stosunek pracy, nie jest to działalność w zakresie związanym z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich, ale zdecydowanie należy potraktować udział rodzica jako opiekuna w wycieczce organizowanej przez placówkę jako „inną działalność związaną z opieką nad małoletnim”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażonym w piśmie z 10 stycznia 2018 r. skierowanym do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek (nr DWKI- -WPB.5013.2.2018.BK) obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 uzpz, poza sytuacjami nawiązania stosunku pracy, „jest konieczny także w przypadku podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury”. O „rodzicach-opiekunach wycieczek” wprawdzie nie ma mowy, jednakże z uwagi na charakter roli opiekuna wycieczki, mając na względzie dobrowolność tego działania, zgłaszanie się raczej „na ochotnika” niż udział z przymusu lub obowiązku, pro bono można uznać, że jest to forma wolontariatu świadczona przez rodzica, niosąca korzyść dla całej grupy i placówki. Nie występuje on w roli „rodzica”, ale opiekuna, odpowiada za bezpieczeństwo i opiekę nad grupą dzieci na zasadach ustalonych przez placówkę, a nie za własne dziecko będące w grupie. Fakt bycia rodzicem umożliwia jedynie stanie się „kandydatem na opiekuna” i zgodnie z obowiązkami placówek przedszkolnych lub szkolnych, związanych z wychowaniem i edukacją małoletnich, dopuszczenie do opieki nad grupą dzieci musi zostać poprzedzone sprawdzeniem w Rejestrze z ograniczonym dostępem.

 

[...]
 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.