Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Bezpieczeństwo imprez masowych

07-11-2018 Autor: Agata Kowalska

Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych kibiców w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (PZPN, kluby)? Jak pozyskuje się te dane, kto je przetwarza i w jakim celu?

 

Kluby i organizacje sportowe w ramach prowadzonej działalności na co dzień przetwarzają liczne dane osobowe, zwłaszcza swoich pracowników, zawodników oraz kibiców czy też partnerów gospodarczych. Zbieranie i przetwarzanie tych danych jest integralnym elementem działalności klubów i związków sportowych, bez tego działalność ta nie byłaby możliwa.

Dane osobowe kibiców

Szczególne znaczenie, a także specyfikę ma przetwarzanie danych osobowych kibiców, które wykorzystywane są zarówno przy sprzedaży biletów na wydarzenia sportowe, jak i w celu kierowania do kibiców działań marketingowych i promocyjnych. Pierwszy z tych obszarów wykorzystywania danych osobowych wiąże się przede wszystkim ze szczególnymi obowiązkami klubów jako organizatorów imprez masowych.

Przetwarzanie danych w związku z realizacją przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych nie wpływa w zasadniczym zakresie na obowiązki klubów jako administratorów danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje zarówno rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzUrz L 119 z 04.05.2016; dalej: rodo), jak i nowa polska ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).

Zakres pojęć „dane osobowe” oraz „przetwarzanie” danych osobowych jest bardzo szeroki. Danymi osobowymi są nie tylko imię, nazwisko czy PESEL, za dane osobowe uznaje się dziś również m.in. sam adres IP, mimo że jest on identyfikatorem komputera, niekoniecznie zaś osoby fizycznej.

Do przetwarzania danych osobowych kibiców dochodzi w wielu przypadkach, obejmujących np.:

  • sprzedaż biletów;
  • identyfikację tożsamości kibiców w toku spotkań;
  • monitoring stadionowy (wiąże się z rejestracją wizerunku, który również stanowi dane osobowe, jeśli tylko pozwala na identyfikację).

Kibice są zobowiązani do przekazywania tych danych osobowych, które służą ich identyfikacji.

Przekazanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w imprezie masowej. Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1160 ze zm.; dalej: ubim) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania.

Odpowiedzialność organizatorów imprez masowych

Na organizatorze imprezy masowej spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie jej bezpieczeństwa. W związku z tym ustawodawca w przepisach ubim przewiduje, że organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowań osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku gdy materiały, które zostały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego czy też postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się postępowań, organizator ma obowiązek niezwłocznego przekazania ich prokuratorowi rejonowemu lub komendantowi powiatowemu Policji. Natomiast gdy takie materiały nie zawierają dowodów, które mogłyby pozwolić na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje je po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy (art. 11 ubim).

Szczególnie w przypadku imprez masowych takich jak mecze piłki nożnej dochodziło i nadal dochodzi do naruszeń porządku publicznego, w związku z czym ustawodawca zdecydował się dookreślić pewne zagadnienia w odniesieniu do tych właśnie imprez. Mecze piłki nożnej rozumiane są jako masowa impreza sportowa, która ma na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana jest na stadionie bądź w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000 (art. 3 pkt 4 ubim).

 

[...]

Autorka jest radcą prawnym, partnerem w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu transakcji M&A, prawa internetu oraz ochrony własności intelektualnej. Była wiceprezesem Zarządu oraz przewodniczącą Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A., obecnie orzeka w Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.