Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ochrona danych osobowych właścicieli lokali

13-11-2020 Autor: Katarzyna Frelak

Część skarg, które trafiają do Prezesa UODO, dotyczy przetwarzania danych osobowych właścicieli lokali przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. W niniejszym numerze przyjrzymy się ich uzasadnieniom oraz argumentacji skarżących. Przedstawimy decyzje Prezesa UODO wraz z wyjaśnieniami.

 

Decyzja ZSPU.440.489.2018
Stan faktyczny: Do UODO wpłynęła skarga na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Skarżący podniósł następujące kwestie:

  • dane mieszkańców są wywieszane na skrzynkach domofonów;
  • mieszkańcy nie wyrazili zgody na umieszczenie ich danych osobowych na domofonach i liście lokatorów;
  • skarżącemu odmówiono dostępu do dokumentacji spółdzielni, powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych.

Skarżący wniósł o udostępnienie mu dokumentacji spółdzielni oraz o niezamieszczanie jego danych na żadnych listach dostępnych osobom trzecim. Prezes UODO w toku przeprowadzonego postępowania ustalił następujący stan faktyczny. Skarżący jest członkiem spółdzielni z racji przysługującego mu własnościowego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia przetwarza jego dane osobowe w zbiorze członków spółdzielni oraz w dokumentacji księgowej. Spółdzielnia w toku postępowania wyjaśniła, że dane osobowe mieszkańców są umieszczane na domofonach jedynie w przypadku wyrażenia takiej chęci przez samego mieszkańca, co w praktyce rzadko się zdarza. Spółdzielnia zaprzeczyła, aby informacje na domofonach były notorycznie wywieszane. W odniesieniu natomiast do dokumentacji posiadanej przez spółdzielnię wyjaśniła ona, że skarżący nigdy nie zwracał się o udostępnienie mu jego danych osobowych zawartych w zbiorach spółdzielni, a coroczny bilans spółdzielni jest wywieszany po walnym zgromadzeniu członków oraz dostępny jest w KRS. Spółdzielnia podkreśliła również, że dane dotyczące zadłużenia poszczególnych członków spółdzielni nie są w żaden sposób upubliczniane, a jedynie używane w korespondencji z samym dłużnikiem.

Decyzja Prezesa UODO: Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

 

Uzasadnienie
Prezes UODO stwierdził, że w niniejszej sprawie brakuje podstaw do stwierdzenia naruszenia przetwarzanych danych osobowych skarżącego przez spółdzielnię mieszkaniową. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło kwestionowanych przez skarżącego kwestii, ani w odniesieniu do publikowania danych osobowych na domofonach, ani w zakresie odmowy udostępnienia mu wglądu w jego dane osobowe. Z przedstawionego materiału dowodowego nie wynika bowiem, że skarżący zwracał się o udostępnienie danych osobowych, w związku z czym Prezes UODO nie dysponuje żadnymi dowodami potwierdzającymi zarzut skarżącego w stosunku do spółdzielni. Prezes UODO podkreślił również, że na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych osoba fizyczna może żądać od administratora jedynie wglądu w swoje dane, a nie żądać wglądu do wszelkiej dokumentacji będącej w posiadaniu podmiotu.


Decyzja ZSPU.440.146.2019
Stan faktyczny: Do UODO wpłynęła skarga na przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową przez wywieszenie obwieszczenia komornika sądowego (na bloku skarżących oraz sąsiednich blokach) o licytacji komorniczej ze wskazaniem lokalu (numer bloku oraz mieszkania) skarżących.

 

Skarżący wskazali, że w ogłoszeniu nie ujawniono ich imion i nazwisk, aczkolwiek pozostawiono numer bloku oraz mieszkania, co umożliwiało pozostałym lokatorom jednoznaczną identyfikację. Prezes UODO w toku przeprowadzonego postępowania stwierdził, że spółdzielnia udostępniła dane osobowe skarżących bez podstawy prawnej, tj. bez spełnienia którejkolwiek z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, określonych w art. 6 rodo. Informacje zawarte we wspomnianym ogłoszeniu stanowiły dane osobowe i pozwalały na identyfikację osób, których te dane dotyczyły (osobom zamieszkującym w tym samym budynku łatwo było powiązać numer bloku i mieszkania z konkretną osobą). W toku postępowania wyjaśniającego spółdzielnia oświadczyła, że obwieszczenia wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń informacji zawierającej dane skarżących w zakresie numeru ich bloku i mieszkania skarżących zostały zdjęte, wobec czego postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Decyzja Prezesa UODO: Decyzja umarzająca postępowanie.

 

Uzasadnienie
Prezes UODO podkreślił, że zgodnie z art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik ogłasza licytację przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia m.in. nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony (§ 1 pkt 1). Na podstawie art. 955 Kodeksu postępowania cywilnego obwieszczenie o licytacji należy ogłosić publicznie co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu, który sprawuje nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (§ 1). Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości (§ 2). W wymienionych przepisach brakuje podstawy prawnej do zamieszczania obwieszczeń o licytacji przez spółdzielnię na budynkach będących w jej zasobach.

 

[...]

 

Autorka jest inspektorem ochrony danych, członkiem korpusu służby cywilnej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.