Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Przekazywanie informacji w postępowaniach określonych w kpa

13-11-2019 Autor: Grzegorz Sibiga

W tekście przedstawiamy podstawowe wnioski dotyczące przekazywania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 ust. 1–2 rodo) w postępowaniach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, które wynikają z nowelizacji kodeksu.

 

Od 4 maja 2019 r. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: kpa) ustalają sposób wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rodo przez organ administracji publicznej (administratora) w przypadku zbierania danych osobowych w postępowaniach określonych w kpa (tj. w postępowaniu jurysdykcyjnym, postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia, postępowaniu skargowo-wnioskowym). W tym dniu weszła w życie nowelizacja kpa przyjęta w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – DzU z 2019 r., poz. 730.

 

Przepisy kpa dookreślają sposób wykonania przez administratora (organ administracji publicznej) obowiązku informacyjnego, w szczególności moment realizacji obowiązku. Natomiast w kpa w żaden sposób nie modyfikuje się treści przekazywanych informacji, które zostały ustalone w art. 13 ust. 1–2 rodo, jak również zasad jej udzielania określonych w art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 7–8 rodo.
Istotą regulacji zawartej w kpa pozostaje to, że w tej ustawie ustawodawca określa rodzaje czynności procesowych, w ramach których ma dojść do wykonania obowiązku informacyjnego z rodo, chyba że strona już posiada wymagane informacje (tj. z wcześniej dokonanych czynności), a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. Wyjątek dotyczy jedynie spraw załatwianych milcząco, ponieważ w tym wypadku może nie dojść do czynności organu administracji publicznej. Wówczas organ administracji publicznej musi umieścić informacje równocześnie w trzech miejscach:

  • na stronie BIP,
  • we własnym internetowym serwisie informacyjnym ora
  • „w widocznym miejscu w swojej siedzibie” (art. 122h § 1 kpa).

Natomiast gdy organ podejmie czynność w milcząco załatwianej sprawie (np. poprzez wniesienie sprzeciwu), musi jeszcze raz przekazać klauzulę informacyjną w ramach tej czynności (art. 122h § 2 kpa). W sumie całość wprowadzonych do kpa przepisów służy temu, aby wobec osoby, której dane dotyczą, jednorazowo wykonać obowiązek informacyjny ciążący na administratorze, przy okazji czynności procesowej organu administracji publicznej (administratora).

 

W założeniu przyjęte rozwiązania mają zmniejszyć w administracji publicznej koszty realizacji obowiązku informacyjnego oraz zoptymalizować jej działania, przy czym najbardziej rozbudowana regulacja prawna została w tym zakresie przewidziana dla postępowania kończonego wydaniem decyzji administracyjnej (postępowania jurysdykcyjnego).

 

Wykonanie wymogu informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą, podczas jakiejkolwiek czynności organu w postępowaniu zwalnia go od ponawiania przekazania informacji w kolejnej czynności w postępowaniu, chyba że treść informacji się zdezaktualizowała. W związku z tym przepisy kpa dotyczące poszczególnych czynności, w ramach których należy realizować obowiązek informacyjny (np. art. 54 § 1a kpa odnoszący się do wezwania) trzeba traktować tylko jako wykaz czynności, w ramach których następuje przekazanie informacji, a nałożenie obowiązku dostarczenia informacji nastąpi jedynie wówczas, jeżeli jest to pierwsza czynność w postępowaniu lub we wcześniejszych nie wykonano tego obowiązku.

 

[...]

 

Autor jest kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownikiem studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w INP PAN oraz adwokatem w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.