Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Wyrok TSUE w sprawie zgody na pliki cookie

13-11-2019 Autor: Mateusz Franke

Trybunał w Luksemburgu w wyroku z 1 października 2019 r. w sprawie C-673/17 (Planet49) wypowiedział się na temat zgody na zamieszczenie plików cookie oraz zakresu informacji, jakich należy udzielić przy pozyskiwaniu takiej zgody. Wyrok jest dla rynku sygnałem do przeglądu rozwiązań przyjętych w odniesieniu do „ciasteczek”.

 

W 2013 r. niemiecka spółka Planet49 GmbH zorganizowała loterię promocyjną. Gra odbywała się za pośrednictwem strony internetowej, na której użytkownicy podawali swoje dane osobowe. Pod formularzem loteryjnym były zamieszczone dwie klauzule zgody wraz z okienkami wyboru (checkboxami).

 

Pierwsza klauzula dotyczyła zgody użytkownika na informowanie go przez sponsorów i partnerów Planet49 o ich ofertach za pomocą różnych kanałów komunikacji. Aby wziąć udział w loterii, konieczne było zaznaczenie checkboxa przy tej klauzuli. Druga klauzula dotyczyła zgody użytkownika na stosowanie „usługi analizy internetowej Remintrex” opartej na plikach coo­kie. Zgoda umożliwiała Planet49 ocenę zachowania użytkownika w zakresie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych partnerów reklamowych i dopasowanie reklam do preferencji użytkownika. Checkbox przy tej klauzuli był domyślnie zaznaczony, choć użytkownik mógł to zaznaczenie wyłączyć.

 

W obu klauzulach były zamieszczone linki prowadzące do bardziej szczegółowych informacji. W przypadku drugiej klauzuli użytkownik mógł dowiedzieć się, że na jego urządzeniu jest instalowanych kilka plików cookie pozyskujących informacje na potrzeby marketingu internetowego. Pliki cookie zawierały losowo generowany numer (ID) przyporządkowywany do danych osobowych podanych podczas rejestracji w loterii. Podczas odwiedzin użytkownika na stronie internetowej partnera pliki cookie pozyskiwały informacje, czy osoba o danym ID była zainteresowana określonym produktem i czy zawarła umowę. Następnie na podstawie zgody na otrzymywanie ofert od konkretnych partnerów Planet49 wysyłała użytkownikom e-maile marketingowe uwzględniające ujawnione przez nich preferencje.

 

Spór przed sądami niemieckimi

 

Ten sposób zbierania zgód został zakwestionowany przez niemiecką organizację konsumencką Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Federalne Zrzeszenie Centrali Konsumenckich i Zrzeszeń Konsumenckich – Centrala Konsumencka Zrzeszenie Federalne Stowarzyszenie Zarejestrowane). Według niej zgody pozyskiwane przez Planet49 nie spełniały wymogów niemieckiego prawa dotyczących niedozwolonych postanowień wzorców umowy, zakazu reklamy telefonicznej skierowanej do konsumenta bez jego uprzedniej wyraźnej zgody oraz warunków gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w celu udostępniania mediów elektronicznych. Organizacja konsumencka wystąpiła przeciwko Planet49 z pozwem, domagając się m.in. zaprzestania pozyskiwania zgód w opisany sposób.

 

Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo w zasadniczej części, zakazując Planet49 pozyskiwania zgód w ten sposób. Na skutek odwołania wniesionego przez Planet49 sąd drugiej instancji orzekł, że organizacja konsumencka niesłusznie kwestionuje pozyskiwanie zgody na użycie plików cookie za pomocą domyślnie zaznaczonego checkboxa. Sąd stwierdził, że użytkownik jest świadomy tego, że może usunąć zaznaczenie okienka. Ponadto oświadczenie o zgodzie było czytelne, dostatecznie wyraźne i zawierało wystarczające informacje na temat działania plików cookie. Nie było też konieczności ujawniania tożsamości podmiotów trzecich, które mogą mieć dostęp do informacji zebranych przez pliki cookie.

 

Pytania do  TSUE

 

Zrzeszenie konsumenckie wniosło rewizję do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (FTS). Ten z kolei powziął wątpliwości odnośnie do skuteczności zgody na użycie plików cookie oraz obowiązku informacyjnego dotyczącego tych plików i doszedł do wniosku, że rozstrzyg­nięcie sprawy w tym zakresie zależy od wykładni art. 5 ust. 3 i art. 2 lit. f dyrektywy 2002/58, art. 2 lit. h dyrektywy 95/46, art. 6 ust. 1 lit. a rodo. FTS zadał TSUE następujące pytania prejudycjalne:

 

Pytanie 1:

a) Czy mamy do czynienia ze skuteczną zgodą w rozumieniu art. 5 ust. 3 i art. 2 lit. f dyrektywy 2002/58 w zw. z art. 2 lit. h dyrektywy 95/46 w sytuacji, w której przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, są dozwolone na podstawie domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, z którego użytkownik musi usunąć zaznaczenie w celu odmówienia wyrażenia zgody?

b) Czy na stosowanie art. 5 ust. 3 i art. 2 lit. f dyrektywy 2002/58 w zw. z art. 2 lit. h dyrektywy 95/46 ma wpływ fakt, że przechowywane lub udostępniane informacje są danymi osobowymi?

c) Czy w okolicznościach określonych w pytaniu 1 lit. a została wyrażona skuteczna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a rodo?

 

Pytanie 2:
Jakich informacji usługodawca powinien udzielić użytkownikowi w ramach jasnych i wyczerpujących informacji wymaganych zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58? Czy informacje te obejmują również czas działania plików cookie oraz kwestię dostępu osób trzecich do plików cookie?

 

[...]

 

Autor jest radcą prawnym, członkiem OIRP w  Krakowie, senior associate w  Kancelarii

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.