Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
 

Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz, Agata Cisowska, Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

„Właściciel” fanpage’a na portalu społecznościowym jako administrator

14-09-2018 Autor: Marcin Górski

Czy tworząc swój firmowy fanpage na portalu społecznościowym, stajemy się administratorem danych? Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzielił ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: TS). Ma ona istotne znaczenie dla każdego podmiotu, który taki fanpage prowadzi. Zauważmy, że z takiego kanału marketingowego czy komunikacyjnego korzysta wiele podmiotów, zarówno przedsiębiorców, jak i organów publicznych. Warto więc poznać stanowisko TS.

 

Wyrokiem z 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-210/16 Unab­hängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (dalej: ULD) przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH TS przesądził, że administrator fanpage’a na portalu społecznościowym (w sprawie chodziło o Facebook) jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. A na gruncie dotychczas obowiązującej dyrektywy 95/46/WE oddział przedsiębiorstwa (grupy) z siedzibą poza UE (takiego jak Facebook) podlega organowi nadzorczemu państwa, w którym jest położony, niezależnie od podziału zadań w obrębie danej grupy, nawet wtedy, gdy naruszenia przepisów o ochronie danych dopuściła się osoba trzecia niemająca siedziby w danym państwie.


Wyrok TS nie tylko wyjaśnia wątpliwości rysujące się w odniesieniu do odpowiedzialności podmiotów korzystających jako właściciele fanpage’ów prowadzonych przez najpotężniejszy chyba współcześnie koncern medialny, jakim jest Facebook. Wyrok TS istotnie wzmacnia też mechanizm ochrony danych osobowych.

Stan faktyczny i postępowanie przed organami niemieckimi

Niemiecka spółka Wirtschaftsakademie z siedzibą w landzie Szlezwik-Holsztyn prowadziła działalność gospodarczą w zakresie edukacji za pomocą profilu (fanpage’a) na portalu społecznościowym Facebook. Zanonimizowane dane o osobach odwiedzających fanpage są zbierane przez Facebook za pomocą plików szpiegujących cookies i pozwalają administratorowi fanpage’a (czyli „właścicielowi” fanpage’a) poznać statystyki dotyczące odwiedzających (bez poznawania szczegółowo danych osobowych poszczególnych użytkowników). Zbiór danych w postaci niepowtarzalnych kodów użytkowników pozwala na powiązanie informacji o odwiedzeniu fanpage’a z danymi właścicieli profili społecznościowych. Użytkownicy nie byli jednak informowani o takim sposobie działania plików cookies i przetwarzaniu ich danych.

 

Organ nadzorczy landu Szlezwik-Holsztyn, odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych, czyli ULD wydał w 2011 r. decyzję skierowaną do Wirtschaftsakademie, nakazującą dezaktywację fanpage’a pod rygorem grzywny administracyjnej. Powodem wydania decyzji było to, że ani Wirtschaftsakademie, ani Facebook nie poinformowali użytkowników fanpage’a o tym, iż Facebook gromadził za pomocą plików cookies dotyczące ich dane osobowe, które następnie były przetwarzane.

Decyzję tę zakwestionowała Wirtschaft­s­­­akademie, argumentując, że nie była odpowiedzialna za przetwarzanie danych dokonywane przez Facebook.

Odwołanie oddalono, podnosząc, że stworzywszy swój fanpage, Wirtschafts­akademie wniosła aktywny i dobrowolny wkład w gromadzenie przez Facebook danych osobowych dotyczących osób odwiedzających tego fanpage’a, z których to danych korzystała dzięki statystykom udostępnianym przez ten portal społecznościowy. Ukarana spółka zaskarżyła jednak decyzję administracyjną do sądu administracyjnego. Sądy administracyjne w dwóch instancjach podzieliły jej stanowisko, odpowiednio uchylając decyzję i następnie oddalając apelację ULD od tego wyroku. ULD wywiodła następnie skargę rewizyjną do Federalnego Sądu Administracyjnego RFN, twierdząc, że naruszenie popełnione przez Wirtschaft­sakademie polega na tym, iż powierzyła ona niewłaściwemu dostawcy, nieprzestrzegającemu prawa właściwego w zakresie ochrony danych, realizację, hosting i prowadzenie strony internetowej.

Kwestia prejudycjalna


Federalny Sąd Administracyjny zdecydował się zadać TS pytania prejudycjalne, które sprowadzały się – w ujęciu TS – do rozwiązania następujących wątpliwości interpretacyjnych:

  • Czy art. 2 lit. d, art. 17 ust. 2, art. 24 i art. 28 ust. 3 tiret drugie dyrektywy 95/46/WE należy interpretować w ten sposób, że umożliwiają one uwzględnienie odpowiedzialności podmiotu, jako administratora fanpage’a prowadzonego na stronie portalu społecznościowego, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ze względu na decyzję tego podmiotu o korzystaniu z tego portalu społecznościowego w celu upowszechniania swojej oferty informacyjnej?
  • Czy art. 4 i 28 dyrektywy 95/46/WE należy interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy przedsiębiorstwo z siedzibą poza UE ma kilka oddziałów w różnych państwach członkowskich, organ nadzorczy państwa członkowskiego może wykonywać uprawnienia przyznane mu przez art. 28 ust. 3 tej dyrektywy w stosunku do oddziału znajdującego się na terytorium tego państwa członkowskiego, nawet jeżeli zgodnie z podziałem zadań w obrębie grupy, po pierwsze, ów oddział jest wyłącznie odpowiedzialny za sprzedaż przestrzeni reklamowej i inne działania marketingowe na terytorium rzeczonego państwa członkowskiego, a po drugie, wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ponosi w zakresie całego terytorium UE oddział położony w innym państwie członkowskim, lub czy do organu nadzorczego tego ostatniego państwa członkowskiego należy wykonywanie tych uprawnień w stosunku do drugiego oddziału?

[...]

Autor jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, członkiem Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, adiunktem Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, dyrektorem Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.