Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
 

Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz, Agata Cisowska, Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Powierzenie a realizacja praw

14-09-2018 Autor: Grażyna Kawczyńska, Wojciech Piasecki, Beata Konieczna

Jaka jest różnica między powierzeniem danych a ich ujawnieniem? Jak administrator ma realizować prawa osoby, której dane dotyczą? Praktyczne aspekty realizacji przez administratora praw osób, których dane dotyczą.

 

Powierzenie czy ujawnianie danych osobowych w sektorze medycznym?

Odpowiadają: Grażyna Kawczyńska, Wojciech Piasecki

Niezrozumienie różnicy pomiędzy ujawnianiem danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu w imieniu administratora (do 24 maja 2018 r. – powierzenie przetwarzania danych) a ujawnianiem danych osobowych innym odbiorcom niż podmioty przetwarzające po 25 maja 2018 r. spowodowało falę napływających umów powierzenia do różnych podmiotów. Nie ominęło to też sektora medycznego.
 
Jest różnica pomiędzy ujawnianiem danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu a ujawnianiem ich innym odbiorcom. W wyjaśnieniu potrzebne jest zrozumienie różnicy pomiędzy: podmiotem przetwarzającym, stroną trzecią oraz odbiorcą.

Definicje

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Stroną trzecią może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Odbiorcą zaś jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Różnica pomiędzy podmiotami przetwarzającymi a pozostałymi odbiorcami polega na tym, że ci pierwsi:

  • przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora;
  • realizują zadania administratora;
  • są pod kontrolą administratora.

Natomiast pozostali odbiorcy przetwarzają dane osobowe w swoim własnym imieniu i nie są kontrolowani przez administratora. Z podmiotem przetwarzającym administrator jest zobowiązany podpisać umowę, na podstawie której działa w imieniu administratora, której obowiązkowe elementy wskazane są w art. 28 ust. 3 rodo. Natomiast z pozostałymi odbiorcami administrator nie podpisuje żadnych umów.

 

Podmioty sektora ochrony zdrowia działają na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Są to podmioty lecznicze, które mogą udzielać świadczeń zdrowotnych. W ramach udzielania tych świadczeń podmioty te współpracują między sobą, a także z innymi podmiotami, w tym z pracodawcami, firmami ubezpieczeniowymi czy placówkami szkolnymi.

Współpraca pomiędzy podmiotami leczniczymi

Podmioty lecznicze współpracują ze sobą, korzystając z oferowanych przez inne podmioty lecznicze usług świadczeń zdrowotnych. Jedne z nich oferują usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy lub rehabilitacji. Inne, takie jak np. laboratoria, zajmują się przeprowadzaniem badań diagnostycznych, np.: morfologia krwi, ogólna analiza moczu, badania poziomu hormonów tarczycy aż po wysokospecjalistyczne testy na nietolerancje pokarmowe, markery nowotworowe, badania genetyczne, prenatalne, diagnostykę autyzmu, boreliozy, alergii i inne. Są też podmioty lecznicze, które świadczą usługi z zakresu konsultacji specjalistycznych, np. kardiologicznych, okulistycznych, ortopedycznych.

Wszystkie te podmioty lecznicze w ramach realizowanych przez siebie zadań są administratorami oraz są odbiorcami danych osobowych uzyskanych od innych podmiotów leczniczych. Nie działają w imieniu innych podmiotów leczniczych oraz nie pozostają pod ich kontrolą. Podmioty te udostępniają dane osobowe sobie nawzajem w celu kontynuacji leczenia pacjenta.

 

[...]

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.