Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ochrona danych a potrzeba realizacji zadań

21-09-2021 Autor: Magdalena Rycak, Ewelina Pacyniak

Prawidłowa realizacja zadań zarówno przez związki zawodowe, jak i pracodawców wymaga często dostępu do szeregu informacji, w tym danych osobowych. Rodzaj i zakres przetwarzanych przez związek zawodowy danych osobowych determinują głównie zadania, które realizuje związek.

 

Związki zawodowe odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu przepisów wewnątrzzakładowych i w procesie kontroli przestrzegania prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Najważniejsze prawa i wolności związkowe, takie jak wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, prawo do rokowań, rozwiązywania sporów zbiorowych, zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, organizowania strajków i innych form protestu zostały zagwarantowane w art. 59 Konstytucji RP.

 

Zakres reprezentacji

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: uzz) przedmiotem działania związków zawodowych są prawa i interesy materialne oraz moralne, zarówno zbiorowe, jak i indywidualne ludzi pracy. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, niezależnie od ich przynależności (zasada reprezentacji ogólnej). Oznacza to, że osoba wykonująca pracę zarobkową nie musi być członkiem związku zawodowego, aby korzystać z przywilejów i praw pracowniczych wynegocjowanych przez związki zawodowe w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagrodzeń, pracy i w innych autonomicznych źródłach prawa pracy. Związki zawodowe nie mogą więc ograniczyć zakresu reprezentowania pracowników w obszarze zbiorowych stosunków pracy tylko do swoich członków.

Część z wymienionych uprawnień przysługuje wyłącznie związkom zawodowym, jak np. prawo do zawierania układów zbiorowych pracy czy prowadzenia sporów zbiorowych, a w niektórych sprawach uprzywilejowaną pozycję zajmują tzw. związki reprezentatywne zrzeszające większą liczbę członków. Reprezentatywność związkowa wiąże się z pewną ustawowo określoną kompetencją związków zawodowych do podejmowania działań w zakresie zbiorowych stosunków pracy, głównie negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy.

 

Informacje niezbędne do prowadzenia działalności związkowej

W procesach przetwarzania danych osobowych związek zawodowy jest zobowiązany jako administrator do przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w tym przede wszystkim rodo. Granice pozyskiwania informacji, w tym danych osobowych, wyznaczają przepisy prawa pracy, w tym przede wszystkim uzz i rodo.

W doktrynie prawa pracy słusznie zauważa się, że ustalenie zakresu podmiotowego osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w działalności związków zawodowych, nie może opierać się wyłącznie na kryterium członkostwa związkowego. Reprezentacja w sprawach indywidualnych nie została ograniczona wyłącznie do członków związku zawodowego. Na podstawie art. 7 ust. 3 uzz na wniosek niezrzeszonej osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 3–6 uzz (osoby, której przysługuje pełne i ograniczone prawo koalicji), związek zawodowy może podjąć się obrony jej praw i interesów wobec pracodawcy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku żądania przez związki zawodowe imiennej listy zatrudnionych przez pracodawcę pracowników oraz osób wykonujących na rzecz pracodawcy pracy zarobkowej.

Ustawodawca w art. 28 ust. 1 uzz wyraźnie wskazuje, jakich informacji może żądać związek zawodowy od pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności dotyczących:

  • „warunków pracy i zasad wynagradzania;
  • „działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
  • „stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
  • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej powyższych informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 28 ust. 2 uzz). Ustawodawca posłużył się przy tym kryterium niezbędności do prowadzenia działalności związkowej, co oznacza, że związek zawodowy może domagać się przekazania przez pracodawcę wszelkich informacji, które obiektywnie łączą się z jego działalnością oraz są niezbędne do prawidłowego wykonania jego zadań (zob. wyrok WSA w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r., III SAB/Gl 292/19). Granicę pozyskiwania takich informacji wyznaczają przy tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

[...]

 

Magdalena Rycak – doktor prawa; kierownik studiów podyplomowych z ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w Uczelni Łazarskiego, radca prawny, partner w kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Ewelina Pacyniak – radca prawny w kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.