Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Spisz się, za mnie też – Narodowy Spis Powszechny 2021

21-09-2021 Autor: Katarzyna Frelak

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie wykonywane raz na 10 lat w tym roku budzi dość duże kontrowersje wśród osób zobowiązanych do spisania się. 

 

Jak stanowi art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (dalej: unsp), narodowy spis powszechny to badanie, w ramach którego zbierane, łączone, oceniane, rozpowszechniane i analizowane są dane demograficzne, społeczne, ekonomiczne oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych zasobów agregacji danych, a następnie przedstawiane są jako dane zbiorcze, w postaci różnych zestawień. Celem Narodowego Spisu Powszechnego (dalej: NSP) jest zebranie informacji o stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) czytamy, że spisy stanowią bezcenne źródło informacji o tym, jacy jesteśmy, jak żyjemy i co się zmieniło w naszym życiu od ostatniego spisu.

 

Dla niektórych pierwszy spis

W tym roku organizator spisu – GUS ze względu na panującą pandemię podjął decyzję o odmiennym sposobie przeprowadzenia badania. Poprzednie spisy powszechne (m.in. w 1995 r., w 2002 r. i ostatni w 2011 r.) nie budziły tylu wątpliwości, jak spis, który trwa obecnie. Wynika to z docelowej grupy osób objętych badaniem. Zgodnie z materiałami informacyjnymi udostępnionymi przez GUS spis kontrolny przeprowadzony w 2011 r. objął osoby zamieszkałe w wylosowanych do tego spisu mieszkaniach. To pierwsza duża różnica. Obecnie zgodnie z art. 3 unsp każda osoba fizyczna stale zamieszkała i czasowo przebywająca w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania i mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami – zostały objęte spisem. Każdy Polak i nie tylko (również obcokrajowiec zamieszkały na terenie Polski) musi wytłumaczyć się ze swojej prywatności (w zakresie ustawowo przewidzianym według formularza), a niewypełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (dalej: usp).

 

Samospis internetowy jako podstawowa metoda, czy to bezpieczne?

Drugą, często podawaną w wątpliwość kwestią jest sposób przeprowadzenia spisu powszechnego. W tym roku po raz pierwszy do naszych drzwi, co do zasady, nie zapuka rachmistrz spisowy. Osoby fizyczne objęte spisem powszechnym są zobowiązane przeprowadzić samospis internetowy, który polega na uzupełnieniu danych o respondencie, według interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie nsp2021.spis.gov.pl.


Samospisu można dokonać samodzielnie w domu za pomocą swojego prywatnego sprzętu, a w przypadku jego braku bądź nieposiadania dostępu do internetu zobowiązana osoba może udać się do wyznaczonego miejsca (m.in. urzędu gminy, urzędu miasta, urzędu statystycznego, wyznaczonej biblioteki), gdzie w tym celu zostało zapewnione odpowiednie pomieszczenie i sprzęt. Niewątpliwie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, można się spisać o każdej porze, samodzielnie i bez wychodzenia z domu. Jednak w momencie, gdy na stronie należy uzupełnić swoje dane osobowe, pojawia się pytanie, czy aby na pewno jest to bezpieczne? Czy sprzęt, który posiadam, jest odpowiednio zabezpieczony? Czy nikt w nieuprawniony sposób nie wykorzysta informacji, które wprowadzam do systemu? Administrator danych, którym jest Prezes GUS, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, miał obowiązek wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rodo. Na stronie internetowej zapewnia, że je wdrożył.

 

Zgodnie z art. 13 unsp spis powszechny przeprowadza się z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w szczególności w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego spełniającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej: uidp) oraz zapewniającego interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności w rozumieniu art. 3 pkt 21 uidp w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność informacji, z uwzględnieniem ich autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności. Interaktywna aplikacja, której użycie jest konieczne do przeprowadzenia samospisu internetowego, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez administratora, została zbudowana na podstawie tych wymagań. Prezes GUS informuje, że: „spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji”. Ponadto, jak wyjaśnia administrator, każda osoba, która z ramienia Prezesa GUS jako administratora danych, która bierze udział w procesie przetwarzania, czyni to na podstawie stosownego upoważnienia (zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej), zachowując tajemnicę statystyczną. Rachmistrzowie przed przystąpieniem do pracy pouczani są o tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Składają również stosowne przyrzeczenie. Przetwarzanie danych w ramach spisu powszechnego nie jest powierzone innemu podmiotowi (art. 30 ust. 2 unsp), realizuje je wyłącznie GUS.

 

[...]

 

Autorka jest inspektorem ochrony danych, członkiem korpusu służby cywilnej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.