Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Organy nadzorcze w wymiarze sprawiedliwości

22-09-2020 Autor: Piotr Liwszic

Ciężar nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości został uregulowany w sposób przejrzysty w rodo. Regulacje dokonane w przepisach krajowych, a odnoszące się do właściwości oraz uprawnień organów nadzorczych w zakresie wymiaru sprawiedliwości, nie zostały wprowadzone w ten sam przejrzysty sposób, a wręcz przeciwnie, zdecydowanie zaciemniły obraz.

 

Zgodnie z motywem 20 preambuły rodo ma ono zastosowanie do działań sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości, ale właściwość organów nadzorczych nie powinna dotyczyć przetwarzania danych osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości – tak by chronić niezawisłość sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z takim założeniem art. 55 ust. 3 rodo wprost wskazuje, że organy nadzorcze, o których mowa w rozporządzeniu, nie są właściwe do nadzorowania operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.

 

Przepisy krajowe

 

Warto też wskazać na konsekwencję krajowego ustawodawcy, który to w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DzU z 2019 r., poz. 125, dalej: ustawa policyjna) potwierdził powyższy wyjątek. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy policyjnej kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie sposobu prowadzenia przez ten organ nadzoru nad ochroną danych osobowych nie dotyczą danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zachował przedmiotowe kompetencje wobec innych podmiotów zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2019 r., poz. 1781 ze zm.; dalej: uodo).
W tym miejscu należy przytoczyć decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15 maja 2019 r. (ZSOŚS.440.11.2018), w której wskazano, że: „przepis art. 55 ust. 3 ww. rozporządzenia zawiera stwierdzenie o braku właściwości rzeczowej organów nadzorczych w zakresie przetwarzania danych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Podstawowym celem wyłączenia właściwości organu nadzorczego w tym zakresie jest ochrona niezawisłości sądów. Wykonywanie przez organ właściwy w sprawach ochrony danych nadzoru nad przetwarzaniem danych w zakresie orzekania mogłoby stanowić niedopuszczalną ingerencję w działalność orzeczniczą”.

 

Kluczowa zmiana w ustroju sądów powszechnych

 

Od 6 lutego 2019 r., a więc od dnia wejścia w życie ustawy policyjnej, zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone tą ustawą w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w wymiarze sprawiedliwości, m.in.: prawo o ustroju sądów wojskowych, prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustawa o Sądzie Najwyższym.


Kluczowa jednak dla omawianego zagadnienia zmiana nastąpiła w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 365 ze zm.; dalej: pusp) poprzez dodanie przepisów wskazujących podmioty będące administratorami danych osobowych (art. 175da, art. 175db) oraz organy właściwe w nadzorze nad przetwarzaniem danych osobowych (art. 175dd). Ustawodawca w dwóch odrębnych jednostkach redakcyjnych odniósł się do wskazania administratora danych. W pierwszym przywołanym przepisie wskazano, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe oraz służących do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości (art. 175da pusp). W drugim przepisie wskazano, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy (art. 175db pusp).

 

[...]

 

Autor jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych, współautorem komentarza do ustawy policyjnej; wykładowcą akademickim. Prowadzi także blog jawneprzezpoufne.pl.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.