Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Powierzenie oraz wyciek danych

22-09-2020 Autor: Agnieszka Kozłowska

Czy wykonywanie zadań na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych? Jak w dobie szybkiej wymiany wiadomości zabezpieczyć prawa osoby, której dane wyciekły? Odpowiadamy na problematyczne kwestie oraz udzielamy praktycznych wskazówek, jak poradzić sobie w opisanych sytuacjach.

 

Status rzecznika praw konsumentów na gruncie rodo

 

Czy rzecznik konsumentów wyodrębniony organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta) powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych ze starostwem powiatowym, prezydentem miasta, ze względu na zadania wykonywane na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?


Zgodnie z art. 4 pkt 7 rodo za administratora uznaje się podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku organów administracji publicznej cele oraz sposoby przetwarzania danych zostały określone w przepisach prawa. W praktyce dość trudno jest wskazać, kto faktycznie będzie administratorem. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1076 ze zm.; dalej: uokk) rzecznikakonsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta), a dodatkowo w przypadku powiatów powyżej 100 000 mieszkańców, a także w miastach na prawach powiatu praca i wykonanie zadań przez rzecznika konsumentów może być wspierane przy pomocy wyodrębnionego biura. Ustawodawca w art. 42 uokk określa zakres zadań rzecznika konsumentów, do których należy m.in. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów czy też prawo do wytaczania powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępowanie, za zgodą konsumenta, do prowadzonych postępowań, i występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. O jego autonomicznym charakterze może również świadczyć obowiązek przedkładania corocznych sprawozdań do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania nałożone na rzecznika konsumentów wskazują na to, że będziemy mieli tutaj do czynienia z oddzielnym administratorem, działającym na podstawie przepisów prawa, w strukturze starostwa powiatowego albo urzędu, w przypadku miast na prawach powiatu. Zarówno rzecznik konsumentów, jak i pracownicy wspierający jego pracę są pracownikami samorządowymi (art. 40 ust. 5 uokk), zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że w tym zakresie podlegają określonym regulacjom obowiązującym w danym urzędzie, w tym również wszelkim wymaganiom z zakresu ochrony danych osobowych. Ustawa o samorządzie powiatowym oraz uokk wskazuje natomiast, że obsługa administracyjno- biurowa należy do starostwa, a więc to faktycznie do starosty albo prezydenta miasta, w przypadku miast na prawach powiatu, będzie należało zapewnienie aktywów w postaci pomieszczeń, ich wyposażenia oraz zatrudnienia pracowników, którzy będą wspierać wykonanie zadań z zakresu uokk. W przypadku zadań z zakresu administracji publicznej sytuacja, w której mamy do czynienia z obowiązkiem zapewnienia obsługi, w takim zakresie jak w przypadku rzecznika konsumentów, jest dość powszechna. Wystarczy wskazać choćby obowiązek zapewnienia obsługi rady gminy przez urząd i wójta czy też utworzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej u pracodawcy. Zamiar powołania kasy zależy od wolnej woli pracowników, natomiast zasoby niezbędne do właściwego osiągnięcia celów jej działalności oraz sposoby przetwarzania danych są realizowane za pomocą środków dostarczonych przez pracodawcę. Prawodawca unijny w art. 26 rodo określa instytucję współadministrowania, zgodnie z którą dopuszczalne jest również współadministrowanie bezumowne, gdy „przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają”. W omawianym przypadku będziemy więc mieli do czynienia ze współadministrowaniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

[...]

 

Autorka jest IOD w Urzędzie Miasta Łodzi, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.