Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Klauzula informacyjna

20-09-2019 Autor: Grzegorz Sibiga

Od 4 maja 2019 r. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ustalają sposób wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rodo w przypadku zbierania danych osobowych w postępowaniach określonych w kpa.

 

Przedstawiony wzór klauzuli informacyjnej odnosi się do postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (kończonego wydaniem decyzji administracyjnej) wszczynanego na wniosek (w wyniku złożenia podania).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ............. [należy wskazać organ administracji publicznej będący administratorem] z siedzibą w ............. . Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

1) listownie na adres: .............;

2) przez e-mail: .............;

3) telefonicznie: …………….;

4) przez formularz kontaktowy na stronie: ………….

2. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych może się Pan/Pani kontaktować z IOD, którego wyznaczyliśmy w celu wspomagania wykonywania obowiązków ochrony danych osobowych.

Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

1) listownie na adres: …………

2) przez e-mail: ………….;

3) przez formularz kontaktowy na stronie: …………………….

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

1) załatwić indywidualną sprawę administracyjną (zakończyć postępowanie wszczęte w wyniku wniesienia przez Pana/Panią podania);

2) zarchiwizować dokumenty zgromadzone w sprawie (przekazać dokumenty sprawy do archiwum).

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rodo w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym, tzn.:

1) obowiązkami wynikającymi z kpa, w szczególności z art. 104 kpa, na podstawie którego na organie administracji publicznej będącym administratorem spoczywa obowiązek załatwienia Pana/Pani sprawy w formie decyzji administracyjnej;

2) obowiązkami wynikającymi ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego, tj. ............., które przewidują załatwienie Pana/Pani sprawy w drodze decyzji administracyjnej;

3) obowiązkiem wynikającym z art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej: unzaa) – na podstawie tych przepisów na administratorze spoczywa obowiązek zarchiwizowania dokumentów ze sprawy.

[...]

 

Autor jest kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownikiem studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w INP PAN oraz adwokatem w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.