Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Informowanie i udostępnianie

20-09-2019 Autor: Arleta Nerka, Dominika Jeżewska-Zajdel

Obowiązek poinformowania pracowników przez pracodawcę o stosowaniu monitoringu w zakładzie pracy tajemnicą przedsiębiorstwa? Jak zabezpieczyć zawartość telefonu, żeby uniknąć niechcianego udostępniania danych w nim zawartych? W bieżącym numerze wyjaśniamy, krok po kroku, jak postępować w takich sytuacjach.

 

Monitoring a tajemnica przedsiębiorstwa
Odpowiada: Arleta Nerka


Czy pracodawca może uznać informacje o stosowaniu monitoringu za tajemnicę przedsiębiorstwa, a w związku z tym nie poinformować o jego stosowaniu?

Obecnie wielu pracodawców korzysta z możliwości ochrony osób, mienia bądź informacji, jaką stwarza wykorzystanie różnego rodzaju systemów monitorujących na terenie zakładu pracy, tym bardziej że istnieją ku temu podstawy prawne określone w art. 222–223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: kp). Pracodawca może się zdecydować na monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej pracownika, monitoring informatyczny lub inne rozwiązania techniczne, które pozwalają na bieżący wgląd w funkcjonowanie zakładu pracy. Zgodnie z art. 222 § 1 kp pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Cele te zostały ujęte alternatywnie, stąd wystarczy wskazanie jednego z nich, choć oczywiście zaistnienie więcej niż jednego będzie dawało bardziej przekonujące uzasadnienie dla zastosowania monitoringu. Z kolei inne formy monitoringu mogą być wprowadzane, gdy jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy (art. 223 § 1 i 4 kp).

Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracowników o okolicznościach przetwarzania danych osobowych związanych ze stosowaniem monitoringu (w trybie indywidualnym i zbiorowym) oraz poprzez oznaczenie graficzne lub dźwiękowe miejsc objętych monitorowaniem. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób u niego przyjęty, nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem oraz przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Wówczas powinien przekazać pracownikowi odpowiednią zindywidualizowaną pisemną informację dotyczącą monitoringu. Poza tym niezależnie od wskazanych powinności wynikających z przepisów prawa pracy pracodawca jest zobowiązany realizować obowiązki wynikające z art. 12 i 13 rodo.

W praktyce pojawiają się pomysły, aby pracodawca „zwolnił się” ze wskazanych obowiązków informacyjnych dotyczących systemów monitorujących z powołaniem się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Podstawą takich propozycji wydaje się hipotetyczna możliwość uznania zastosowanych zabezpieczeń monitorujących w zakładzie pracy jako elementu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz towarzysząca temu obawa przed ujawnieniem pracownikom informacji istotnych dla pracodawcy, a także potencjalną możliwością wykorzystania ich w sposób nieuprawniony i wyrządzeniem szkody.

Tajemnica przedsiębiorstwa została sformułowana w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1010 ze zm.; dalej: uznk), za którą zasadniczo uznaje się informacje mające wartość gospodarczą. Należy przy tym brać pod uwagę zobiektywizowaną wartość gospodarczą przypisywaną informacji przez przedsiębiorcę. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi zatem poufna informacja posiadająca wartość gospodarczą, a w szczególności informacja techniczna, technologiczna lub organizacyjna. Potrzeba ochrony takich informacji wynika z uwarunkowań przesądzających o ekonomicznej pozycji przedsiębiorstwa, stąd stosowanie środków protekcji wydaje się bezsporne, np.:

  • klauzule dostępu;
  • ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się odpowiednia dokumentacja;
  • ograniczenie dostępu do takich informacji, które znajdują się w komputerach służbowych;
  • monitoring;
  • inne zabezpieczenia.

Oczywiste jest, że sama informacja o stosowaniu systemów monitorujących w zakładzie pracy nie stanowi elementu tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ środki te służą „wytworzeniu” stanu poufności informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Elementem współkształtującym stan poufności jest obligatoryjne podjęcie działań zabezpieczających poufność informacji wynikające z art. 11 ust. 4 uznk, do których należy m.in. monitorowanie.

 

[...]

 

Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.