Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Kierunki zmian przepisów dotyczących ochrony danych pracowników

25-09-2017 Autor: Teresa Wyka
autor : Rys. K. Kanoniak

Ochrona danych osobowych pracowników jest zagadnieniem, z którym musi uporać się każdy pracodawca. Musi uwzględnić przy tym różnorodność przetwarzanych danych oraz podmiotów uczestniczących w tym procesie.

 

Jednym z zasadniczych celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzUrz UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: rodo – jak wynika z motywu 10 preambuły rodo, jest zapewnienie równorzędnego we wszystkich państwach członkowskich stopnia ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych. Nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia możliwości państw członkowskich zarówno w doprecyzowaniu stosowania tego aktu w przepisach krajowych, jak i w przyjmowaniu uregulowań sektorowych w dziedzinach wymagających przepisów bardziej szczegółowych, na co wyraźnie wskazuje prawodawca unijny w motywie 10 preambuły rodo.


Znalazło to swoje potwierdzenie w rozdziale IX rodo, zatytułowanym „Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem”, obejmującym art. 85–91 rodo. Wśród tych szczególnych sytuacji znalazło się także przetwarzanie w kontekście zatrudnienia, do którego odnosi się art. 88 rodo. Powodów, dla których uznano zasadność regulacji krajowych w tym przedmiocie, jest kilka. Po pierwsze, w obszarze zatrudnienia występuje wyjątkowo duża różnorodność danych osobowych i podmiotów uczestniczących w ich przetwarzaniu, co wymaga szczegółowych rozwiązań. Po drugie, wydaje się, że chodziło także o podniesienie rangi wartości zagrożonych i chronionych prawem pracy, jeżeli w art. 88 ust. 1 wyraźnie stwierdzono, że celem regulacji krajowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia ma być zapewnienie ochrony praw i wolności osób fizycznych.

 

Czego powinna dotyczyć regulacja krajowa


Zarówno z art. 88 rodo, jak i z motywu 155 preambuły rodo, będącego nie tylko uzasadnieniem dla treści tego przepisu, ale również podstawą jego wykładni, wynikają istotne wytyczne dla regulacji sektorowych w obszarze zatrudnienia. Należy zauważyć, że rodo upoważnia, a nie zobowiązuje państwa członkowskie do własnej regulacji w tym zakresie, ponieważ w art. 88 ust. 1 użyto pod adresem państw członkowskich czasownika „mogą”. Oznacza to, że w razie nieprzyjęcia w tym zakresie własnych, bardziej szczegółowych przepisów znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy rodo. Wytyczną jest również cel wydania tych przepisów, a mianowicie zapewnienie bardziej szczegółowej ochrony, czyli w istocie podniesienie standardu ochrony poprzez zapewnienie osobie, której dane dotyczą, odpowiednich środków służących poszanowaniu jej godności, do których zaliczono m.in. zapewnienie przejrzystości przetwarzania danych i systemów monitorujących w miejscu pracy (art. 88 ust. 2 rodo).

Do istotnych wytycznych należy zaliczyć ustalenie poziomu regulacji szczegółowych, które nie muszą wynikać wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązujących, ale mogą również stanowić treść porozumień zbiorowych, co oznacza uznanie specyfiki źródeł prawa pracy (zob. także motyw 155 preambuły rodo). Unijny prawodawca w art. 88 ust. 3 rodo wprowadził również ograniczenia czasowe przyjęcia regulacji sektorowych w omawianym przedmiocie – ostatecznie 25 maja 2018 r. jest dniem zawiadomienia Komisji Europejskiej o przyjęciu tych przepisów, a także zobowiązał do powiadamiania Komisji Europejskiej o ich zmianach.

W porównaniu z wytycznymi innych regulacji sektorowych, które są zawarte w rozdziale IX rodo, wskazane wytyczne dotyczące regulacji sektorowej w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu różnią się zwłaszcza zakresem przedmiotowym przepisów sektorowych. O ile w przypadku przepisów dotyczących zatrudnienia prawodawca unijny wskazuje w art. 88 rodo konkretne obszary w fazie nawiązywania, realizacji i ustania stosunku pracy wymagające szczegółowej regulacji, to w przypadku przetwarzania danych osobowych np. do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej wskazuje się konkretne rozdziały rodo, w stosunku do których państwo członkowskie określi odstępstwa lub wyjątki, jeżeli jest to niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji (art. 85 rodo). Zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych państwo członkowskie może przewidzieć wyjątki od konkretnych praw wskazanych w art. 89 rodo.

[...]

Autorka jest profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.