Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracownika

25-09-2017 Autor: Arleta Nerka

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do jego zrealizowania niezbędne są mu informacje o stanie zdrowia pracowników.

 

Wiedza pracodawcy na temat kwalifikacji zawodowych i właściwości osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz o samym pracowniku jest niezbędna dla prawidłowej oceny i zminimalizowania ryzyka wiążącego się z nawiązaniem stosunku pracy, w szczególności ryzyka osobowego1. Informacje zdrowotne są niezbędne przede wszystkim dla realizacji obowiązków pracodawcy związanych z ochroną zdrowia i życia pracowników oraz zapewnieniem im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym2 obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy obejmuje przestrzeganie nie tylko ogólnie obowiązujących norm w tym zakresie, lecz także indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika. Ochrona zdrowia w stosunku pracy potwierdza tezę, że fundamentem praw pracowniczych jest prawo pracownika do nienaruszalności fizycznej3.

Poza tym informacje dotyczące zdrowia są niezbędne pracodawcy również w zakresie zapewnienia ochrony pracownikom bądź realizacji ich uprawnień w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością, niezdolnością do pracy, ciążą lub karmieniem dziecka piersią, używaniem okularów, korzystaniem z uprawnień z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.

W sensie ekonomicznym zdrowie stanowi przesłankę zdobycia i utrzymania zatrudnienia, ponieważ jego stan decyduje o zdolności do pracy. Uwarunkowania zdrowotne są komponentem kwalifikacji pracownika, które orzecznictwo sądowe ujmuje nie tylko jako przygotowanie zawodowe pracownika (jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe i potrzebne umiejętności), ale także jako właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego4.

Informacje dotyczące zdrowia należą również do sfery prywatności pracownika i są przedmiotem ochrony w kategoriach dóbr osobistych, do których poszanowania pracodawca jest zobowiązany na mocy zasady prawa pracy wyrażonej w art. 111 kp.

 

Pojęcie danych dotyczących zdrowia na gruncie rodo


Zgodnie z art. 4 pkt 15 rodo dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. Tak sformułowaną definicję należy stosować do analizy danych dotyczących zdrowia pracownika na gruncie prawa pracy.

Pojęcie to dotyczy zarówno sfery zdrowia somatycznego, jak i psychicznego człowieka, należy w związku z tym przyjąć, że obejmuje również informacje o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej (np. o rodzaju usług lub świadczeń zdrowotnych, częstotliwości korzystania z nich).

Poza tym bez wątpienia dane dotyczące nałogu nikotynowego, narkotykowego, lub znajdowania się pod wpływem alkoholu, jakże istotne z punktu widzenia chociażby ochrony zdrowia i życia pracowników5, mogą mieścić się w pojęciu danych o stanie zdrowia w rozumieniu rodo, jeśli niosą z sobą stosowną informację. Na taką interpretację pozwala motyw 35 preambuły rodo, który do danych osobowych dotyczących zdrowia nakazuje zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą.


W związku z próbami wykorzystania w praktyce danych biometrycznych w celu potwierdzania obecności w zakładzie pracy, ewidencji czasu pracy bądź zapewnienia bezpieczeństwa ważne jest ich zdefiniowanie na gruncie art. 4 pkt 14 rodo jako danych osobowych, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Rozpatrując informacje dotyczące stanu zdrowotnego pracownika, nie sposób nie zauważyć, że prawodawca unijny w rodo definiuje również pojęcie danych genetycznych (art. 4 pkt 13 rodo).

[...]

Autorka jest doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Prawa Pracy ALK.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.