Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Dane pracowników tymczasowych

12-05-2021 Autor: Liliana Strupp

W zatrudnieniu tymczasowym występuje nietypowy dla tradycyjnego stosunku pracy podział praw i obowiązków pracodawcy między dwa podmioty: agencję pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a pracodawcę-użytkownika, który organizuje i zarządza procesem pracy pracownika tymczasowego.

 

Punktem wyjścia w zakresie regulacji pracy tymczasowej jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (DzUrz UE L 327 z 05.12.2008; dalej: dyrektywa 2008/104/WE). Na gruncie polskiego prawa zatrudnianie pracowników tymczasowych unormowano w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1563 ze zm.; dalej: uzpt).

Zgodnie z definicją ustawową praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy-użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę-użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika. Z art. 1 uzpt wynika, że agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą zatrudniającym pracowników tymczasowych lub osoby niebędące pracownikami w celu skierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy-użytkownika. Natomiast pracodawca-użytkownik to w myśl art. 2 pkt 1 uzpt pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu kp wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Rola tradycyjnego pracodawcy ulega „rozszczepieniu” w uzpt na dwa podmioty, które w zakresach przypisanych im w ustawie wypełniają prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z klasycznego stosunku pracy. Z jednej strony mamy agencję pracy tymczasowej, będącą formalnym pracodawcą zatrudniającym pracownika tymczasowego, wypłacającym mu wynagrodzenie i prowadzącym jego akta osobowe, z drugiej zaś mamy pracodawcę-użytkownika, który odpowiada za organizację pracy, bieżące kierownictwo oraz bezpieczeństwo i higienę pracy pracownika tymczasowego.

 

Problematyka prawidłowego ustalenia ról

W celu prawidłowego określenia praw i obowiązków wynikających z rodo, a także właściwego przypisania odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych pracownika tymczasowego kluczowe jest ustalenie właściwych ról, jakie pełni agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca-użytkownik w procesie przetwarzania danych osobowych pracowników tymczasowych. Szczegółowa analiza tej problematyki jest niezwykle istotna również w perspektywie różnego podejścia, które można spotkać w piśmiennictwie i praktyce.

UODO w publikacji Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców zaprezentował stanowisko wskazujące na obowiązek zawierania umów powierzenia, na podstawie których agencja pracy tymczasowej jako administrator danych pracowników tymczasowych powierza przetwarzanie tych danych pracodawcy-użytkownikowi jako przetwarzającemu. Pogląd ten jest dyskusyjny, ponieważ w praktyce trudno wskazać przestrzeń, gdzie to powierzenie faktycznie mogłoby zachodzić i gdzie pracodawca-użytkownik wykonywałby swoje działania na zlecenie lub w imieniu agencji. W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników tymczasowych mamy do czynienia z dwoma niezależnymi administratorami danych.

 

Rola agencji pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej, którą bezpośrednio łączy z pracownikiem tymczasowym umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, pełni rolę administratora jego danych w całym okresie zatrudnienia. Agencja ma, co do zasady, prawo przetwarzać tylko takie dane pracownika tymczasowego, które są niezbędne dla zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa; w przypadku stosunku pracy mają zastosowanie m.in. przepisy kp, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wiele innych szczegółowych aktów prawnych. Przetwarzanie danych pracowników tymczasowych przez agencję ma miejsce także po ustaniu stosunku pracy i dotyczy zwłaszcza przechowywania tych danych przez obowiązkowy czas wskazany w odpowiednich przepisach prawa.

 

[...]

 

Autorka jest radcą prawnym, dyrektorem działu prawnego i  public affairs w  spółkach Randstad w  Polsce oraz członkiem zarządu Polskiego Forum HR.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.