Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Realizacja prawa do usuwania danych

02-06-2020 Autor: Anna Kobylańska

Jak w praktyce wygląda kwestia realizacji prawa do usunięcia danych? Czy zawsze możemy powoływać się na to prawo? Jakie okoliczności ograniczają możliwości skorzystania z tego prawa? Na te i więcej pytań odnoszących się do art. 17 rodo odpowiadamy w poniższym tekście.

 

Jednym z uprawnień zapewnionych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – rodo) jest prawo do usunięcia danych (art. 17 rodo). Na podstawie tego przepisu osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane.

Wbrew często obserwowanemu sposobowi dochodzenia tych uprawnień w praktyce nie jest to jednak uprawnienie bezwzględne ani nieograniczone.
 

Ograniczenia w możliwości żądania usunięcia danych

 

Podstawowe ograniczenia tego uprawnienia wynikają z konieczności zaistnienia jednego z poniższych warunków, aby podmiot danych mógł żądać ich usunięcia:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych i został on uwzględniony;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Nawet jednak w przypadku zaistnienia tych przesłanek administrator jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych (i odmowy ich usunięcia), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeśli prawdopodobne jest, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z analizy wskazanych przesłanek wynika, że w praktyce skuteczne (i uprawnione) żądanie usunięcia danych nie jest częste. Wiąże się ono przede wszystkim z obszarem przetwarzania danych dla celów marketingowych i wycofaniem zgody na takie przetwarzanie. Już jednak w sferze umownej (gdy między administratorem a osobą, której dane dotyczą) nawiązana została relacja umowna, żądanie usunięcia danych rzadko kiedy może być zrealizowane w całości. Związane jest to nie tylko zresztą z koniecznością przetwarzania danych dla celów wykonania umowy, ale także z koniecznością wykonania obowiązków nałożonych na administratora m.in. przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, zobowiązującymi go do przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy.

 

Warto też wskazać, że część zamieszczonych przesłanek odmowy realizacji prawa do usunięcia danych wydaje się niepotrzebna. Jeśli bowiem administrator traci podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych (w tym na skutek cofnięcia zgody), zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 rodo, nie jest już uprawniony do ich przetwarzania (w tym przechowywania) i powinien je usunąć bez czekania na żądanie podmiotu danych. Niektóre z tych przesłanek wydają się jednak nie do zastosowania z perspektywy uprawnionego (osoby, której dane dotyczą), ponieważ nie będzie on miał odpowiedniej wiedzy, aby ocenić, np. czy dane przestały być niezbędne do przetwarzania przez danego administratora w określonym celu.
 
Usunięte dane i co dalej?
 
Zagadnieniem praktycznym, które często pojawia się w związku z realizacją prawa do usunięcia danych, jest także możliwość zachowania niezbędnych danych podmiotu, który żąda ich usunięcia, w celu możliwości udokumentowania takiego usunięcia, a także zapobiegania dalszemu wykorzystywaniu danych w przyszłości. W poprzednim stanie prawnym takie uprawnienie zawarte było w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych administrator danych mógł pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem. W obecnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych brakuje odpowiednika tego przepisu, co może prowadzić do konkluzji, że administrator po uwzględnieniu sprzeciwu powinien usunąć dane, nie pozostawiając u siebie żadnych informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

 

[...]

 

Autorka jest adwokatem, wspólnikiem w kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.