Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Realizacja praw osób w umowach powierzenia

21-05-2019 Autor: Weronika Kowalik

Odpowiadanie na żądania oraz realizacja praw osób, których dane są przetwarzane, to jeden z obowiązków administratora. Jego spełnianie warto przemyśleć przy zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych. Trzeba i warto w nich zawrzeć zapisy zobowiązujące podmiot przetwarzający do świadczenia na rzecz administratora pomocy w tym zakresie.

 

O ile administrator decyduje o tym, że podmiot przetwarzający ma mu pomagać wywiązywać się z obowiązku realizacji praw osób, o tyle powinien uregulować te kwestie w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. To, czy w procesie przetwarzania danych osobowych administrator polega wyłącznie na włas­nym personelu, bezpośrednio mu podległym, działającym pod jego bezpośrednim zwierzchnictwem, czy korzysta z usług innych podmiotów, zależy od jego samodzielnej i suwerennej decyzji. Zgodnie z rodo podmiotem przetwarzającym może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, zaś powierzenie przetwarzania oznacza wykonywanie operacji na danych osobowych w imieniu administratora.

Nowością bez wątpienia jest to, że w przepisach wprost wskazano, iż administrator decydujący, że przetwarzanie danych ma być wykonywane w jego imieniu, może korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 rodo).

Ochrona praw osób ma następować wtedy, gdy przetwarzanie będzie polegało na wykonywaniu operacji na danych posiadanych przez administratora i powierzonych do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu. Wymagana jest ona także wtedy, gdy przedmiotem powierzenia jest np. legalne zgromadzenie danych przez podmiot przetwarzający na polecenie administratora i ich dalsze przetwarzanie w jego imieniu. Takie sytuacje często mają miejsce, gdy zlecane jest pozyskanie danych potencjalnych przyszłych klientów, których dane mają być następnie przetwarzane w celach marketingowych. Znaczenie realizacji praw osób jest tym istotniejsze, gdy proces przetwarzania danych osobowych, nawiązanie relacji z osobą następuje poprzez podmiot przetwarzający, w imieniu administratora. W takiej sytuacji w interesie administratora leży takie ukształtowanie postanowień umowy powierzenia i ich późniejsza realizacja, aby nie uchybić swoim obowiązkom, a w ich wypełnianiu mieć wsparcie podmiotu przetwarzającego.

Element procesu przetwarzania

Ochrona praw osób, których dane są przetwarzane, jest jednym z istotnych elementów każdego procesu przetwarzania. Także tego, który jest wykonywany w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający i jego personel. Celem tych regulacji jest zagwarantowanie praw podmiotów danych, a więc zapewnienie im informacji o tym, że ich dane są przetwarzane, przez kogo, w jaki sposób, a także realnego wpływu na to przetwarzanie.

Przepisy rodo (rozdział III) ściśle wyznaczają zarówno zakres tych praw, jak i sposób ich wykonania.

Administrator ma nie tylko wiedzieć o tych prawach, ale przede wszystkim je respektować – zgodnie z przepisami ma m.in.:

  • podawać określone informacje;
  • zapewniać dostęp do danych;
  • usuwać dane;
  • ograniczać przetwarzanie czy uwzględniać prawo do sprzeciwu wobec profilowania albo przetwarzania w celach marketingowych.

Nie może być mu obojętne także, jak te prawa wykona.

Przejrzyste informowanie i komunikacja

Regulacje dotyczące praw osób otwiera, niezwykle ważna i nowa w porządku prawnym ochrony danych, norma dotycząca przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji (art. 12 rodo). Wymaga ona, by wszelkie informacje i komunikaty kierowane do osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych były zwięzłe, przejrzyste i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Odnosi się to zarówno do podawania informacji określonych w art. 13 i 14 rodo, jak i do prowadzenia wszelkiej komunikacji związanej z realizacją praw z art. 15–22 oraz z art. 34 rodo.

Realizacja podania informacji (obowiązku informacyjnego) z art. 13 i art. 14 rodo ma następować z inicjatywy administratora, nawet gdy przekazanie informacji następuje na jego zlecenie. Przedmiotem powierzenia może być także realizowanie podawania osobom, których dane są przetwarzane, np. w celach marketingowych, informacji w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający. 

 

[...]

 

Autorka jest dyrektorem Zespołu ds. Sektora Prywatnego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.