Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Uzasadniony interes w sektorze publicznym – na przykładzie monitoringu

25-05-2018 Autor: Mirosław Gumularz

Czy administrator danych z sektora publicznego może powoływać się na uzasadniony interes administratora danych w sektorze publicznym? Niech ta poruszona w tekście kwestia opisana na przykładzie monitoringu stanie się przyczynkiem do dyskusji.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rodo do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań, lit. f nie ma zastosowania (Point „f” of the first subparagraph shall not apply to processing carried out by public authorities in the performance of their tasks). Jest to jedyna przesłanka przetwarzania danych (z katalogu określonego w art. 6 rodo, tj. podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych) wprost wykluczona w odniesieniu do organów publicznych.

Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz wskazywali, że: „dopuszczenie możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratorów ze sfery publicznej na podstawie klauzuli usprawiedliwionego celu może stwarzać zagrożenie, że podmioty te będą przetwarzać dane, nie mając wyraźnych podstaw prawnych do tego rodzaju działań” (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 482 i n.).

Uzasadnienie wyłączenia

Co ciekawe, przepisy rodo nie wykluczają wprost możliwości powoływania się przez te podmioty na zgodę jako podstawę przetwarzania danych. Zgodnie z motywem 43 preambuły rodo, aby zapewnić dobrowolność, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Zwłaszcza gdy administrator jest organem publicznym i dlatego jest mało prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach.

Wskazany przepis rodo, wykluczający możliwość powoływania się na przesłankę uzasadnionego interesu, nie ogranicza swoim brzmieniem zakresu przedmiotowego tego wyłączenia do realizacji zadań w ramach władczych kompetencji. Nieco inne brzmienie ma art. 6 ust. 1 lit. e rodo, który odwołuje się do sprawowania władzy publicznej. Należy w związku z tym zadać pytanie, czy podmiot publiczny występujący w obrocie jako strona stosunków prywatnoprawnych może powoływać się na tę przesłankę (np. jako podstawę dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych czy w ramach realizowania zadań z zakresu prawa pracy)? A. Krasuski jako uzasadnienie wyłączenia wskazuje, że dla organów publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powinien określić ustawodawca. Autor nie rozróżnia w tym zakresie władczych i niewładczych kompetencji (A. Krasuski, Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa 2018, s. 223). Natomiast P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki podkreślają, że klauzula prawnie uzasadnionych interesów nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań (art. 6 ust. 1 rodo). W przypadku podmiotów z sektora publicznego podstaw przetwarzania danych osobowych należy poszukiwać w art. 6 ust. 1 lit. c i e rodo (zob. P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki, Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2018).

Sprawa jest niezwykle kontrowersyjna, a wykładnia językowa nie prowadzi do jednoznacznych rezultatów. Trzeba w związku z tym odwołać się do funkcji art. 6 ust. 1 in fine. Funkcję tego zakazu dookreśla motyw 47 rodo: „Ponieważ dla organów publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powinien określić ustawodawca, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mieć zastosowania jako podstawa prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań”.

Brak równowagi między administratorem danych a podmiotem danych

Jak się zdaje, funkcją wskazanego art. 6 ust. 1 in fine rodo jest wykluczenie możliwości powoływania się na przesłankę uzasadnionego interesu w sytuacji, w której z założenia brakuje równowagi pomiędzy administratorem danych i podmiotem danych. Test równowagi jest immanentnym elementem przesłanki uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rodo.

Niezależnie od treści przedstawionego wyłączenia administrator danych nie może powoływać się na przesłankę uzasadnionego interesu, jeżeli nadrzędny charakter wobec interesów administratora danych mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Pomimo niezbyt jasnego brzmienia wskazanego wyłączenia taki kierunek interpretacji wspiera odwołanie się do językowego kontekstu. Gdyby zamiarem ustawodawcy unijnego było całkowite wyłączenie możliwości powoływania się na uzasadniony interes przez organy publiczne, art. 6 ust. 1 rodo nie odwoływałby się do zadań realizowanych przez organy publiczne, ale ogólnie wskazałby na te podmioty w treści przepisu wyłączającego (zob. np. art. 37 ust. 1 lit. a rodo).

[...]


Autor jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w kancelarii GKK Gumularz Kozieł Kozik.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.