Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym

18-05-2017 Autor: Agnieszka Gryszczyńska

Przepisy rodo wprowadzają zmiany dotychczasowych ram prawnych ochrony danych m.in. w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych. Zmiany objęły również regulację odnoszącą się do zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów publicznych.

 

Aktualnie zgodnie z art. 7 pkt 5 uodo przez zgodę osoby, której dane dotyczą, rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Przy czym zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być odwołana w każdym czasie. Przepisy uodo wprowadziły dalej idące wymagania dotyczące zgody niż dyrektywa 95/46/WE, zgodnie z którą zgoda to konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą, na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych (art. 2 pkt h), jednoznacznie przesądzały również o możliwości jej odwołania.

Ustawodawca w przepisach rodo dokonuje modyfikacji konstrukcji zawartych w dyrektywie 95/46/WE i uodo, jednak uwzględniając obowiązujące w Polsce przepisy oraz dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych, zmiany odnoszące się do zgody na przetwarzanie nie mają rewolucyjnego charakteru. Zgodnie z art. 4 pkt 11 rodo zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli (ang. indication of the data subject’s wishes), którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia (ang. statement) lub wyraźnego działania potwierdzającego (ang. clear affirmative action), przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Sposób wyrażenia i zakres zgody


Zgodnie z motywem 32 rodo zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda zatem może zostać wyrażona w dowolny sposób zarówno w formie pisemnego oświadczenia (złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej), jak i ustnie za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji (telefon, poczta elektroniczna, formularz umieszczony na stronie internetowej). Wyrażenie zgody może polegać na:

zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej,
wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego,
innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
Wymogu świadomego i jednoznacznego okazania woli nie spełnią działania takie jak:

  • niewyrażenie sprzeciwu (milczenie),
  • nieusunięcie zaznaczenia z okienek domyślnie zaznaczonych,
  • niepodjęcie jakichkolwiek działań wyrażających zgodę lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie zgody na przetwarzanie danych sensytywnych określonych w art. 9 ust. 1 rodo zgoda ma być wyraźna, nie ma jednak wymogu wyrażenia jej na piśmie, odmiennie niż przewiduje aktualnie obowiązujący art. 27 ust. 1 pkt 1 uodo. Również w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego rodo wskazuje, że zgoda ma być „wyraźnie wyrażona” (art. 49 ust. 1 lit. a rodo), nie będzie jednak konieczne uzyskiwanie jej na piśmie (zob. art. 47 ust. 3 pkt 1 uodo).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rodo, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część oświadczenia osoby, której dane dotyczą, naruszająca rodo nie jest wiążąca.

Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, takie zapytanie musi być jasne, zwięzłe i nie powinno zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy.

[...]

Autorka jest doktorem nauk prawnych w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.