Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ochrona sui generis baz danych

18-05-2017 Autor: Roman Bieda

W części przypadków zbiór danych osobowych stanowi jednocześnie bazę danych chronioną w ramach prawa własności intelektualnej. Tym samym podlega dodatkowym regulacjom prawnym, które omówimy na przykładach.

 

Dokonując różnego rodzaju operacji na danych osobowych, należy brać pod uwagę zarówno wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak i zasady ochrony baz danych wynikające z przepisów prawa własności intelektualnej. Przykładowo realizacja projektu wymagająca udostępnienia danych osobowych może się wiązać z przeniesieniem praw do bazy danych lub udzieleniem stosownej licencji na korzystanie z bazy danych.

 

Regulacje prawne


Na poziomie UE ochrona baz danych jest regulowana dyrektywą 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (DzUrz UE L 077 z 27.03.1996) – dalej: dyrektywa 96/9/WE. Przewidziana dyrektywą 96/9/WE ochrona prawna baz danych osadza się na dwóch reżimach prawnych, tj.:

  • prawie autorskim oraz
  • tzw. prawie sui generis do baz danych.

Różny jest jednak przedmiot i cel ochrony w ramach tych regulacji. W generalnym ujęciu prawo autorskie chroni twórczy sposób doboru, zestawienia i uporządkowania elementów baz danych.

Często jednak bazy danych, których sporządzenie wymagało zaangażowania znacznych środków (nakładu pracy, środków finansowych), nie odznaczają się twórczym doborem, układem lub zestawieniem materiałów (np. baza danych obejmuje wyczerpujące zestawienie materiałów z danej dziedziny, uporządkowanych według oczywistych, standardowych kryteriów alfabetycznego, chronologicznego). Nie będą one zatem korzystać z ochrony na podstawie prawa autorskiego. Może się jednak okazać, że właśnie tego rodzaju całościowa baza danych, w której elementy zostały ułożone w sposób standardowy, intuicyjny, może posiadać znaczną wartość gospodarczą.

 

Prawo sui generis do baz danych


Dostrzegając powyższy problem, ustawodawca europejski na mocy dyrektywy 96/9/WE wprowadził tzw. prawo sui generis do baz danych, którego głównym celem jest ochrona inwestycji poniesionych przez producenta bazy danych. Prawo to ma zapewnić producentowi bazy danych możliwość zapobiegania nieuprawnionemu pobieraniu i wtórnemu wykorzystywaniu całości lub istotnej części zawartości bazy danych.

Prawo sui generis do baz danych zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (uobd). Niestety, polski ustawodawca dokonał wadliwej implementacji postanowień dyrektywy 96/9/WE. Szereg przepisów polskiej ustawy jest obarczonych wadami legislacyjnymi i odbiega od rozwiązań przyjętych w dyrektywie 96/9/WE. Stan taki utrudnia interpretację i stosowanie powyższej ustawy, generując ryzyko prawne po stronie przedsiębiorców.

 

Definicja bazy danych


Nie ulega wątpliwości, że materiałami (elementami) stanowiącymi zawartość bazy danych mogą być również dane osobowe (patrz: Baza danych). Ustawodawca w przepisach uobd nie precyzuje jednak, jaka jest minimalna ilość danych, aby można było mówić o zbiorze. Dokonując stosownej oceny, należy zwrócić uwagę na inne przesłanki definicji bazy danych. Baza danych może składać się nawet z niewielkiej ilości danych, ale na tyle znaczącej, aby było możliwe zgromadzenie (ułożenie) danych według określonej systematyki lub metody oraz wykazanie poniesienia istotnego nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji zawartości bazy danych. Wydaje się oczywiste, że im większa będzie ilość danych w zbiorze, tym potencjalnie większe możliwości wykazywania, iż stworzenie bazy danych wiązało się z poniesieniem przez producenta istotnego nakładu inwestycyjnego.

[...]

Autor jest radcą prawnym w kancelarii Maruta Wachta.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.